Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Sub commissie WORKUM.


hoogie

Recommended Posts

  • Member Group

Goedenmorgen allemaal,

Waarschijnlijk is dit een vraagje voor Maikel Galama,als inwoner & kenner van Workum.

In juli 1821 is mijn voorvader HENDRIK JANS DUIKER(soms Duijker)als kolonist ,samen met zijn

vrouw WIETSKE PIETERS BOKMA + 4 kinderen dankzij de contribuanten van de subcommissie Workum

naar de Maatschappij der Weldadigheid (Wilhelminaoord)verhuisd.

Zijn er misschien gegevens van deze commissie te vinden in het archief van Workum??

en nog liever de naam Duiker + de precieze reden van hun vertrek.

Zelf ben ik in het archief van Workum geweest maar noch de medewerker,noch mijn persoontje

hebben iets kunnen vinden,maar ik ken daar de weg in het archief niet . &^^

In het boekje in Tresoar betreffende mensen die vanuit Friesland naar de Maatschappij gegaan zijn ,

staan zij niet vermeld.

Ik hoop dat Maikel iets kan vinden

        Bij voorbaat mijn hartelijke dank, groetjes hoogie.

altijd op zoek naar: Enderberg -eiland Gottland (Zweden)-Amsterdam.

                            Ellingsen. -Arendal (Noorwegen) -Amsterdam.

                            Ho(o)gendorp. -Alkemade-regioTer Aar- Uithoorn

                            Duiker - Workum (Fr.) -Drente. regio Amsterdam.

                            Timmermans. Den Dungen- St.Michelsgestel -Den Haag.

                            Van der Molen: Winschoten-Beerta en omgeving(Groningen)

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Als je kijk op www.drenlias.nl, dan zoekt bij Maatschappij van Weldadigheid, dan krijg je 10 vermeldingen van de naam Duiker, waarvan 6 afkomstig uit Workum. Als je op de resultaten klikt, krijg je wat uitgebreidere info.

Please login or register to see this link.

Ik denk dat voor jou het boek De proefkolonie van Wil Schackmann wel interessant is voor de historische achtergronden van de eerste kolonieën en de Maatschappij van Weldadigheid (bestrijding van armoede en bedelarij door mensen hard te laten werken op het land, eerst vrijwillig, later gedwongen).

www.deproefkolonie.nl

Please login or register to see this link.

Als je op deze laatste pagina bovenaan klikt op Latere kolonisten, en dan verder naar beneden onder het kopje De eerstelingen klikt op de link van Wilhelminaoord, dan krijg je een pagina met als kop De eerste 'oogst' uit Wilhelminoord, met daaronder een lijst waarop vermeld o.a. ene H.J Duyker.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Hoogie,

ik ben sinds kort inwoner van Workum maar absoluut nog geen kenner !

Gisteren ben ik voor de eerste keer op het archief van Workum geweest.

Zoals Petra al bewijst kan iedereen met enige kennis van de geschiedenis der kolonisten jou een antwoord geven.

Mbt ''Subcommissie Workum'' is op de reeds door Petra aangegeven site van Wil Schackmann een verhaal te vinden, ik kopieer het naar hier.

Groetjes, Maikel

Archiefstukken komen uit het archief van de Maatschappij van Weldadigheid bij het Drents Archief, toegang 0186. Onderstaande komt uit invmr 48.

ter onverwijlde daarstelling van een geregeld verband

Concept-circulaire van de Permanente Commissie:

's Gravenhage den 24 juny 1818

    Bij gelegenheid van de eerste vergadering der Kommissie van Weldadigheid, op den 22e dezer binnen 'S Gravenhage gehouden, is uit het verslag der Provisionele Kommissie met de voorbereidende werkzaamheden belast, gebleken, dat het getal der leden van de Maatschappij reeds tot 14,843 was aangegroeid, terwijl dat getal door nog dagelijks inkomende lijsten gedurig toeneemt; en dat derhalve de som, voor welke is ingeschreven, behalve de aanzienlijke giften, aan het fonds der Maatschappij gedaan, thans meer dan Æ’ 40,000:- bedraagt.

    Uit dien hoofde heeft de Kommissie van Weldadigheid besloten, dadelijk, en wel, nog in den loop dezes jaars, over te gaan tot het nemen eener proeve, om een aantal huisgezinnen op de nog onbebouwde gronden van ons vaderland over te brengen; en tevens, ter onverwijlde daarstelling van een geregeld verband tusschen al de leden der Maatschappij en de Kommissie van Weldadigheid, de besturen der steden te verzoeken om dadelijk, elk in den haren, te willen benoemen een subkommissie, bestaande, zoo veel mogelijk, uit twee leden van het stedelijk bestuur, twee geestelijk van onderscheidene gezindheden, twee van de aanzienlijkste inwoners der stad, en een militairen generaal of ander officier van minder' rang, ingevalle zulk een aldaar woonachtig is of garnisoen houdt; (zijnde deze wijze van zamenstelling der stedelijke subkommissiën wel niet van eene volstrekte noodzakelijkheid, maar echter hoogst wenschelijk, in zoo verre zulks zonder krenking van de belangen der Maatschappij geschieden kan en met de plaatselijke aangelegendheden strookt).

      Wijders de besturen dier steden, waar eenen regtbank van eersten aanleg is gevestigd, nog te verzoeken, om in al de dorpen, onder derzelver geregtsban behoorende, met hulp der Heeren provinciale gouverneurs, mede te willen benoemen zoodanige subkommissiën, bestaande ieder uit den eersten daar aanwezigen ambtenaar, het zij burgemeester of schout, éénen der geestelijken, of twee, waar meer dan één kerkgenootschap bestaat, indien zulks voor de belangen der Maatschappij wordt oorbaar geacht, en een derden (of vierden) persoon, zijnde een inwoner, en tevens lid der Maatschappij van Weldadigheid, ter keuze van de zoo even benoemden.

    Deze dorps-kommissiën zijn bestemd, om met de stedelijke kommissiën, tot wier geregtsban bij behooren, te korresponderen, terwijl deze laatste en alle andere subkommissiën der kleinere steden, korresponderen met de Kommissie van Weldadigheid zelve. En ten einde de dorpen mede behoorlijk inzage hebben op de werkzaamheden der Kommissiën in de tribunale steden, wordt door deze uit ieder dorp, waar kontribuabelen zijn, één lid uit de daar gevestigde sub-kommissie beschreven, om, des verkiezende, deel te nemen in de werkzaamheden der stedelijke kommissie, ingeval namelijk deze de algemeene aangelegendheden der Maatschappij betreffen, het geene als dan uitdrukkelijk door de Kommissie van Weldadigheid zal worden opgegeven.

    De werkzaamheden van al deze subkommissiën zullen voornamelijk bestaan

    1. In het meer en meer uitbreiden van de Maatschappij van Weldadigheid, door het uitnoodigen harer ingezetenen, om daar van leden te worden, en hun daar toe van tijd tot tijd de inteekenlijsten te doen aanbieden, gelijk mede van die der inschrijvingen voor vrijwillige bijdragen in geld of goederen tot het Maatschappelijk fonds, en van jaarlijksche aanneming van gefabriceerde goederen, waartoe de lijsten aan de subkommissiën zullen worden toegezonden.

    2. In het inkasseren van de kontributiën en vrijwillige giften der leden van de Maatschappij, in hunne steden of plaatsen woonachtig, of aldaar hun verblijf houdende; en in het overmaken der alzoo ingezamelde penningen en goederen, met de daar toe betrekkelijke inteekenlijsten, aan de Kommissie van Weldadigheid, op dien voet en wijze, welke nader zal worden opgegeven.

    3. In het designeren of aanwijzen van zoodanige arme huisgezinnen in derzelver stedelijk of plaatselijk rissort, die gewillig en geschikt zijn, om op de heidegronden te worden overgebragt. En

    4. In het mededeelen van alle nuttige voorstellen, die ter verbetering van den staat der behoeftigen strekken kunnen, zoo door de subkommissiën aan de Kommis sie van Weldadigheid als van deze aan de eersten.

    Voorts acht de Kommissie het noodig, aan de stedelijke besturen der grootere steden, gelijk ook aan de Heeren gouverneurs, kennis te geven, dat het ook aan beslotene gezelschappen of korporatiën, die 500 of meer leden in de Maatschappij verschaft hebben, zal vrijstaan, des verkiezende, eene subkommissie te organiseren, welke door de Kommissie van Weldadigheid zelve in dat geval uit de aanzienlijkste leden dier korporatiën, zal worden benoemd, en onmiddellijk met dezelve zal korresponderen.

    Ten aanzien der eerste te nemene proeve is bepaald, dat deze zal geschieden voor de algemeene rekening der Maatschappij, en dat daartoe, zoo veel mogelijk, uit iedere kontribuale stad een huisgezin zal worden genomen.

    De besluiten daaromtrent genomen, benevens de stukken, daar toe relatief, worden reeds werkelijk gedrukt en zullen onverwijld aan de geörganiseerde sub-kommissiën verzonden worden.

    Daar intusschen het reeds gevorderd jaargetijde vereischt, dat men met den meesten spoed in dezen voortvare, zoo anders nog in den loop van dit jaar de behoeftigen op de onbebouwde gronden zullen kunnen worden overgebragt, wenscht de Kommissie van Weldadigheid, dat inmiddels, en zonder tijdverzuim, door de stedelijke besturen, en, waar het nodig is, met medewerking der Heeren provinciale gouverneurs, zoodanige subkommissiën overal worden georganiseerd. En het is uit dien hoofde, dat ik u, Mijne Heeren de Burgemeesteren! verzoek, onverwijld tot de benoeming der leden van derzelve in uwe stad (en met concurrencie van den Heer gouverneur der provincie, op de dorpen onder derzelver geregtsban) te willen overgaan, en mij zoo mogelijk, voor den 20e july aanstaande te willen inzenden de lijst der leden, daar toe gedespicieerd; waarna dadelijk aan de alzoo georganiseerde subkommissiën zullen worden overgemaakt alle stukken, tot derzelver werkzaamhe den betrekkelijk.

    De welwillende medewerking van UL, tot dus verre ondervonden, waar voor ik u bij dezen mijnen opregten dank betuige, strekt mij ten waarborge, dat van uwe zijde niets zal worden verzuimd, om verders eene onderneming tot stand te brengen, even zeer door het algemeen belang, als door den veegen toestand eener zoo talrijke klasse van ongelukkigen, dringend gevorderd, en waar van de gelukkige slaging zoo zeer strookt met de weldadige bedoelingen en wenschen van Zijne Majesteit onzen Koning

Frederik Prins der Nederlanden

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Beste Marije & Maikel,

Dank voor jullie reacties,maar.....jullie informatie was en is mij reeds lang bekend inclusief nog

veel meer wetenswaardigheden (brieven) over het gezin Duiker.

Ook is het boek + de website van Wil Schackmann bekend.

Mijn specifieke vraag betreft het archief van Workum.

Ik had een stille hoop te kunnen achterhalen OP WELKE GRONDEN de selectieprocedure van de commissie van Workum werd toegepast......aangezien mijn voorvader ten tijde van de geboorte

van zijn 1e kind: timmermansknegt was èn ten tijde van zijn 2e-3e-4e-kind het beroep had van:

kuiper.

                              Hartelijke groet,hoogie.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...