Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Friezen yn 'e Fremdte


Maikel Galama

Recommended Posts

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

afgelopen maand verscheen een heel dik boek: Friezen yn 'e Fremdte

Een geschiedenis over Friezen om utens ( Friezen buiten de provincie Friesland) en dan met name over de Fryske Selskippen (verenigingen e.d.) buiten de provincie Friesland en de leden ervan.

Bysûndere histoarje fan Friezen yn utens fêstlein yn tige ynformatyf boek, ryk yllustrearre, foarsjoen fan dvd mei unike bylden..

Een mooie manier voor de genealoog om verloren personen terug te vinden omdat er ook een goede index is gemaakt.

Daarnaast wordt er een DVD bijgeleverd met veel foto's en films van toen.

Het gebonden boek met harde kaft omvat 770 bladzijden en kost 70 euro.

Bysûndere histoarje fan Friezen yn utens fêstlein yn tige ynformatyf boek, ryk yllustrearre, foarsjoen fan dvd mei unike bylden..

Uitgever en artikel op die site:

Please login or register to see this link.

... emdte.html

Groetjes, Maikel

Artikel op de site van de uitgever:

It nei 1850 ôfnimmen fan de wurkgelegenheid yn de lânbou, de yndustrialisaasje yn oare streken en mear oarsaken hawwe der foar soarge dat Fryslân yn de 19e en 20e ieu in protte ynwenners kwytrekke.

Oeral wei binne wol minsken yn ’e frjemdte bedarre, yn in oare omjouwing as dêr’t se opgroeid binne. Wat it bysûndere is fan de Friezen, is dat se wol út Fryslân weigean, mar dat Fryslân net út harren weigiet. De eigen taal, de eigen kultuer en de eigen identiteit sitte der blykber hiel djip yn. Dat sprekt ekstra oan as hja âlder wurde en sjogge dat it libben ferrint.

It ferlitten fan it eigen wenplak, faak út bittere needsaak, wie yn earder tiid foar de measten folle yngripender as no. Oare omstannichheden en opfettings sille ek yn dit boek nei foaren komme en dat blykt faak tige nijsgjirrich te wêzen.

Feroarings fan omjouwing, wurk en mentaliteit soargen foar in soad ûnwennigens. Mei dêrtroch kaam it, dat Friezen oer de hiele wrâld inoar opsochten en mear as 200 kriten om utens oprjochten. Wat der yn Fryslân barde, waard dêr meastentiids goed folge en ek foar Fryslân hienen kriten en bûtenfriezen betsjutting. Al dy kriten, ek yn de lytste plakken, hienen har eigen toanielploegen, sjongkoaren, keatsklubs, geselligens en freonskip. Yn de no noch besteande kriten is dat net oars.

It boppesteande hat mei oanlieding west foar it beslút fan it bestjoer fan It Frysk Boun om Utens om dit boek út te bringen oer de Friezen om utens. It boek beheint him ta in skiednis fan de Friezen om utens yn organisearre ferbân. Der wurdt, troch de tiid hinne, in byld jûn fan hoe’t it om en ta gie yn de kriten, de selskippen, harren klubs en fan by dy organisaasjes belutsen minsken.

It boek giet fansels ek oer de skiednis fan It Frysk Boun om Utens, oer it âlde Boun (1905-1918) en it hjoeddeiske Boun (1923 oant no) en oer har krewearjen om de selskippen en kriten yn in lanlike oerkoepeling gear te bringen en fan dêrútwei te stypjen.

De sintrale doelstelling fan It Boun hat nammentlik altyd west in bân te lizzen tusken de Friezen bûten Fryslân en by harren it Fryske folkskarakter yn al syn uterings, benammen yn de taal, te bewarjen en te befoarderjen.

Yn in tiid fan grutte feroarings en foaral ek yn in tiid fan it tebekrinnen fan it tal Fryske kriten en harren ledetallen, hat it bestjoer fan It Boun miend om dat stikje dochs wol bysûndere histoarje foar it neiteam fêst te lizzen.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...