Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Bennebroek of Benningbroek


Spijkerboor

Recommended Posts

Guest Kèren

Hier deel twee:

Er zijn geen dopen met als vader Jacobus DE VRIES voor 1798 tot zeker 1777 terug, een ander teken dat hij mogelijk niet eerder gehuwd is geweest.

Ook heb ik zijn doop niet gevonden.

Ik heb onder andere nagekeken:

Trouw bknr.5 Heemstede

Dopen en trouw rc Bennebroek/Heemstede bknr.28b/bknr.7

Dopen hervormd Bennebroek bknr.1

Ondertrouw Bennebroek bknr.10 en 11

Ondertrouw hervorm Heemstede bknr.4 en 5

Attestatie Bennebroek bknr.2

Gerecht trouw bknr.29 Heemstede is in reparatie, niet ingezien.

Dan heb ik nog gekeken naar attestatie naar Haarlem voor Jan Lodewijk FREDE // VREEDE Ik heb nagekeken de index op het admissie register, daarin werden personen opgetekend die toestemming kregen zich in Haarlem te vestigen.

Geen Jan Lodewijk gevonden

Wel vond ik in de index acte van indemniteit  van Everdina VREEDE, dd. 11 APR 1806 van Burg. En Sch. van Zwolle. Zij is geboren in Zwolle

Verm. zus van Aaltje, ze treed op als getuige bij een doop

In bknr.2 attestatie hervormde gemeente komt een inschrijving voor van 15 APR 1797 met een aantal namen van personen die zijn aangenomen. Hier is zowel Neeltje DE VRIES als Aaltje VREEDE vermeld.  Er staat tevens vermeld "wonende onder Heemstede en kerkelijk aldar behoorende terwijl de plaats vacant was".

In het voorbijgaan vond ik wat “losse flodders†die mogelijk wat kunnen [gaan] betekenen.

Ene Maarten DE VRIES en Martijna VAN DER HORN laten op 29 OCT 1780 in Heemstede een kind dopen [bknr.3 pg.14 ], dat is Anna Maria, die geboren is op 26 OCT.  Maarten DE VRIES en Martijntje VAN DER HORN tekenen aan op 10 JUL 1777 in Heemstede [hervormde trouw bknr. 2 pg.18] is betoog gegeeven den 27 july na Leiden om te trouwen

Verder niets over dit echtpaar gevonden.

Jan KRAMER, j.m. geboren en woonende te Hillegom

X 01 MAR 1800 in Bennebroek [hervormde trouw bknr. 4 pg.20]

Neeltje DE VRIES j.d. geboren te Aarlanderveen en woonende te Bennebroek

+

Jan KRAMERS, jm GEB en wonende te Hillegom

Gerecht bijlagen X 01 MAR 1801 in HILLEGOM / Bennebroek (bknr. 11 pg. 109)

Neeltje DE VRIES, jd GEB te Waddingsveen en wonende in Bennebroek

+ bknr.10 pg.47

Zoals je kan lezen, heeft Neeltje twee geboorteplaatsen, ik heb geen geschikte kandidaat gevonden op de CD's dopen Z-H onder Aarlanderveen.

Dat was het, hopelijk kan je er wat mee.

groeten, Keren

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Vergat ik bijna de link naar de afbeeldingen, het is een ZIP bestand:

Please login or register to see this link.

LET OP: download begint meteen en vervalt automatisch naar zes dagen.

Groeten, Keren

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Keren

Mijn excuus dat ik niet gereageerd heb. Ik ze allemaal gedownload en verwerkt. Mijn hartelijke dank en tot horens.

Verder een hele prettige vakantie toegewenst.

Spijkerboor

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Geen excuses nodig, Spijkerboor, we zijn niet [niet allemaal 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_grin0.gif" alt="default_grin0.gif">] 24 uur per dag met onderzoek bezig.

In ieder geval heb je de gegevens.

Groet, Keren

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Hallo Spijkerboor,

de (mogelijke) ouders van Jacobus de Vries!!

Bruidegom Jacob de Vries , jongeman , Harlingen , wonend: Hillegom 

Bruid Gerritje Piraet , weduwe van Jan Doll , wonend: Amsteldam , attestatie van amsteldam 

Plaats Hillegom

Datum trouwen 28-10-1736 

Datum ondertrouw 06-10-1736

Opmerkingen toevoeging: attestatie gegeven na Amsteldam 

DTB Hillegom Trouwen NH , folio 29

Gerritje Pieraet,

Doop: Hervormd, Noorder-kerk Amsterdam 07-11-1706

Vader: Isaaq Pieraet

Moeder: Jannetje Harmens

Bron: 79 p.381 (folio 191) Nr. 3 (Archief Amsterdam)

Gerritje Piraat (pieraat- piraet)

Gerritje Piraat is overl. 28-06-1788 Heemstede (Dorp)

Bron: DTB Heemstede Nr.17 (gerechtelijk begraafboek)

Family search

Groom's Name:  Jan Doll

Groom's Birth Date:

Groom's Birthplace:

Groom's Age:

Bride's Name: Gerritje Pieraat

Bride's Birth Date:

Bride's Birthplace:

Bride's Age:

Marriage Date: 31 Jul 1729

Marriage Place: Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Groom's Father's Name:

Groom's Mother's Name:

Bride's Father's Name:

Bride's Mother's Name:

Groom's Race:

Groom's Marital Status:

Groom's Previous Wife's Name:

Bride's Race:

Bride's Marital Status:

Bride's Previous Husband's Name:

Indexing Project (Batch) Number: M02046-3

System Origin: Netherlands-EASy

Source Film Number: 113361

Family search

Name:  Mathijs Dol

Gender: Male

Baptism/Christening Date: 30 Apr 1730

Baptism/Christening Place: Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Birth Date:

Birthplace:

Death Date:

Name Note:

Race:

Father's Name: Jan Dol

Father's Birthplace:

Father's Age:

Mother's Name: Gerritje Pieraat

Mother's Birthplace:

Mother's Age:

Indexing Project (Batch) Number: C90037-7

System Origin: Netherlands-EASy

Source Film Number: 113149

Zie onderstaand:

Archieflocatie Kleine Houtstraat  Haarlem (Oud Notarieel archief)

Zie Notarieel archief No. 1753 A4  Film-Cassette nr. 281  origineel (ja)  Datum 16-01-1777 zie ook 1753/56  1757/30

Locatie St.Janstr verfilmd op microfiche.

Notaris, Willem Dolleman 1753/56 No.56  22-10-1777

In den name der Heren

Op Heden den Twee en Twintigsten dag Der Maand October 1777, zijnde Woensdag des avonds de klokke omtrent Zeven uren compareerde voor mij  Willem Dolleman openbaar Notaris bij den Hove van Holland geadmitteert op 't Hof te Heemstede

resideernde en voor de natemoemingen getuigen, de Eerbare Gerritje Piraat, Wed. Jacob de Vries, wonende op het Dorp alhier, mij Notaris bekend zijnde Testatrice, gezond van lichaame gaande onstaande gebruijk van haar Zinnen, verstand en

Memorie volkomen magtig, zoo Uijterlijk scheen en bleek, vermelde verlkaarde in overdenking van de zekerheijd der door en ------------------ onzekerhijt en ----------------- van dien genegen te zijn van hare tijdelijke nalatene Goederen te disponeeren

op navolgende wijze.

eerlijk verklaarde zij Testatrische Christelijke recommedatie van ziel en lichaam  -  -  -  -  -  -  -  -  - -

                                                    bij haar Testatrise alleen of met ymand anders voor Dato dezes eenigsints gemaakt of gepasseert, niet willende dit deselve off een van dieen van eenige de minste kragtoff maande zal off zullen zijn, maar deze

tegewoordige alleen. en de hier op komende ter voorgenomen dispositie, zoo verklaarde zij Testatrice te maken en te bespreken aan haar zoon Jacob de vries, en bij voor-overlijden van hem aan deese zelff nagelatene kinderen off over deze

                                  bij                                                              in deze voor-overledenen ouderen plaatsen

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  onderhandse obligaties.

Groot in capitaal vijffhondert guldens voor den zelve haar Testatrice zoon op den 1 Meij 1766 ten  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

van haar Testatrices man, Jacob de Vries gepasseert en getekent met de interesten die daarop tot haar Testatrices sterffdag zullen bevonden worden, nog onbetaale en verschuldigt te zijn, stellende en  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

instituderende zij testatrice dezelve haar genoemde zoon in  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  tot haar mede erffgenaam bij deze  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  dog ingevalle dezelve haar testatrice gemelde zoon buijten alle verwagting magt en onvergenoegt

zijn met de vorenstaand ten zijnen regeiarden gemaakte dispositie, zoo verklaarden zij Testatrice hem als dan te stellen ente institrieren tot haar mede erffgenaam alleen en de b  -  -  -  -  -  -  -  -  -  legitieme posten (hierna) hem na Sch  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  Regten compesteerende en verders mogte anders niet zullende hij gehoudens zijn, indien gevalle eerst, en voor of in haarmagte laten, boedel in te brengen, 't geen hij uijt hoofde van voorschreven obligatie zo hogers capitaal als intressen (interesten) tot haar overlijden aan haar zal bevonden worden verschuldigt te zijn: zullend het gehouden zijn binnen zes weken, na haar Testatrices overlijden zig schrifftelijk te declareren, off hij met de eerst gemeldene dispositie -  -  -  -  -  - 

Dan off hij inplaats van dier de legitieme portie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Stellende en institueerende tot haar eenige en  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

en haar verdere goederen  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

onroerenden gelden  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Geregtigheerden geene uijtgezondert die zij Testatrice met de dood zal komen te ontruijmen en agter te laaten, haar zoon Maarten de Vries, en bij voor-overlijden van dezelfs na te laten kinderen off verdere deseer -  -  -  en ten en hunne vooroverledene ouderen (te) plaatse met vollen regte van institutie.

Stellende en Committeerende zij Testatrice wijders tot execiteur(executeur) en dit haar Testament bezorgen harer begraffenis, en redder harer boedel en sterffhuis haar laatst gemelde zoon Maarten de Vries, gerende en verleenen daartoe aan dezelve  alle zodanige generale en Speciale magt en authoriteijt als exceciteurs (executeurs) bezorgers van begraffenissen en redders van boedel eenigzints an werde-  -  -  -  -  -  -  gedefereert, en onder die wel speciaal de magt van adsumptie

sudrogatie en substitutie, successivelijk en ten wijt cijnde van die commisseernde, stuijtende in et alle reverentie uijt haar boedel en sterffhuijs, de Weeskamer dezer Heerlijkheid, mitsgaders alle andere weeskameren en geregte, daar haar Testatrice

sterffhuijs zoude mogen komen te vallen off haar goederen gedegen zijn mogten. Alle 't geene voorschreven staat, de Testatrice duijdelijk voorgelesen ene verstaan gegeven zijnde, verklaarde zij dat te zijn haar testament laatste en uijterste wille,

begeerende dat alle het zelv na haar overlijden, alzoo zal moeten worden nagekomen en agter  -  digt, en dat deze zal  -  -  -  -  -  -  -  - de  -  -  -  -  -  van Testament codicil zoo als best bestaan van , schoon alle solemniteijten na regten gebruijkelijk

is dezen niet mogten Weesen, waargegenomen en verzogt, Hiervan acte.

Aldus gepasseert binnen Heenstede ten Compoire van mij Notaris,

Present Jan Dolleman en David Hoofft als Getuijgen

                                                                                                                                                              Dit merk getest bij

                                                                                                                                                              Gerritje Piraat X

                                                                                                                                                              verklaarde niet te kunnen

                                                                                                                                                              schrijven.

                                                                                                                                                              J.Dolleman

                                                                                                                                                              D.Hoeufft

                                                                                                                                                              J.Dolleman Notaris

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Allemaal,

Heel hartelijk dank voor deze gegevens. Ik ben er weer even zoet mee.

Ik denk dat wij deze topic maar af moeten sluiten. Ik heb zoveel ook met andere kwartieren.

Allen heel hartelijk dank.

Jullie horen wel weer nader van mij. Voorts wens ik jullie allen hele prettige dagen toe.

Spijkerboor

Op naar mijn tachtigste verjaardag in 2012

Link to comment
Share on other sites

Hallo Keren,

in reactie op het bericht aan Spijkerboor.

Spijkerboor schrijft:

Fantastisch, goede kwaliteit foto's. Ik hen allemaal bewonderd, Ik hou ze in het archief.

Nu hebben we nog een maar, Jacob de Vries is geboren te Heemstede.enzv.

Mijn vraag,

Kun je mij de foto’s van de geboorte  van Jacobus de Vries te Heemstede toezenden?

Ik ben opzoek naar de namen van z’n ouders, en zijn data en plaats van geboorte.

Bovendien zoek ik naar de plaats van herkomst (geb.) van onderstaande Maarten de Vries.

Je schrijft aan Spijkerboor:

In het voorbijgaan vond ik wat “losse flodders†die mogelijk wat kunnen [gaan] betekenen.

Ene Maarten DE VRIES en Martijna VAN DER HORN laten op 29 OCT 1780 in Heemstede een kind dopen [bknr.3 pg.14 ], dat is Anna Maria, die geboren is op 26 OCT.  Maarten DE VRIES en Martijntje VAN DER HORN tekenen aan op 10 JUL 1777 in Heemstede [hervormde trouw bknr. 2 pg.18] is betoog gegeeven den 27 july na Leiden om te trouwen

Met vriendelijke groet,

Sippe

Link to comment
Share on other sites

Hallo Kèren,

hartelijk dank voor de toegezonden foto's.

Helaas word er bij de huwelijksaankondiging van Maarten de Vries en Martijna van der Horn niet vermeld waar de jongman (maarten de vries) geboren is.

Ik vermoed dat Maarten de Vries (voornoemd) en Jacobus de Vries, gehuwd met Aaltje Vrede, broers van elkaar waren.

De gemeenschappelijke Vader en Moeder zouden dan eventueel kunnen zijn, Jacobus de Vries en Gerritje Piraet (Pieraet-Piraat-pieraat)

De ouders van Neeltje de Vries, gehuwd met Jan Kramer worden genoemd als:

Overledene Cornelia de Vries , 65 

Vader Jacob de Vries

Moeder Anna Marsbach

Echtgenoot/echtgenote  Jan Cramer

  Plaats Heemstede

Datum overlijden 04-11-1836 (Heemstede)

  Waddinxveen

Dit is tegenstrijdig aan de door mij genoemde (mogelijke) ouders!!

Gr. Sippe

Link to comment
Share on other sites

Huwelijk van Maerten de Vries en Martijntje van der Horn.

Maarten DE VRIES en Martijntje VAN DER HORN tekenen aan op 10 JUL 1777 in Heemstede [hervormde trouw bknr. 2 pg.18] is betoog gegeven den 27 july naar Leiden om te trouwen.

Wie kan het bovenstaande huwelijk in Leiden  voor mij opzoeken.

Maerten de Vries had mogelijk een tweede huwelijk:

Maerten/Maarten de Vries op 5-5-1793 in Alphen hertrouwd is met Johanna Christina Overmeer/Overmeijer.

Met als aantekening dat hij weduwenaar was van Martijntje van der Horn

Alle info. betreffende Maerten de Vries en Martijna (Martijntje) van der Horn is welkom.

Martijntje van der Horn is geb. Sep.1753 in Te Aar (Langeraar) ZH

Haar ouders zijn mij bekend!!

De volgende kinderen zijn mij bekend:

Anna Maria de Vries, geb. 26-10-1780 Heemstede

Gerrit de Vries, gedoopt. 01-08-1784 Koudekerk a/den Rijn

Egbert de Vries, gedoopt. 12-11-1786 Koudekerk a/den Rijn, overl. 31-12-1858 Haarlem (2x gehuwd)

Anna Maria de Vries, gedoopt. 08-03-1789 Koudekerk a/den Rijn, overl. 17-09-1837 Bennebroek

Met vriendelijke groet,

Sippe

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Please login or register to see this image.

/monthly_2021_07/671830495_004VRIES_OVERMEER_trouw_1793.jpg.46291ab3264f5a99f43671351f6babd5.jpg">Sippe,

Kijk eens naar de bijlage, waarin ik twee screenshots plaatste van de CD's dopen Z-H

Daarin komt twee maal een Maarten DE VRIES in voor:

De eerste laat kinderen dopen in Koudekerk, met als moeder Martijntje VAN DER HORN

De tweede gaat in ondertrouw met Maartje OUDSHOORN op 25 OCT 1793 in Alkemade en zij laten daar ook een kind dopen.

Ik kom geen huwelijk 1793 tegen in 1793.

Nu zijn deze CD's niet volledig foutloos. Ook op gahetna vind ik in de gerechtstrouw boeken geen huwelijk van een Maarten met een Overmeer, kan nog in de RC, gereformeerde bronnen, heb ik nog niet naar gekeken.

Ik denk dat het heel goed mogelijk is dat er meer dan één Maarten DE VRIES leefde.

bijlagen verwijderd

Link to comment
Share on other sites

Keren,

Helaas krijg de link onder uw bericht niet gedownload.

Verkrijg telkens een foutmelding van Windows.

Inderdaad waren er meerdere Maartens de Vries in Heemstede, Bennebroek en omgeving.

Gr. Sippe.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Hallo Sippe,

Zet nu twee fotootjes van de CD's in dit bericht, van de eerste heb je de dopen al.

Please login or register to see this image.

/monthly_2021_07/CD_Z-H_Distr12_VRIESDE-2.png.e6f1d71f9d65c58e77077ab88798dc65.png">

en

anna maria.png

Dan de ondertrouw, van het echtpaar DE VRIES // OUDSHOORN, waar wordt vermeld dat Maarten DE VRIES als "jm geboren en woonende alhier aan de oude weetering".

Jongeman geeft meestal aan dat hij niet eerder gehuwd was, en deze Maarten kan dan niet de gezochte zijn.

bron: DTB Alkemade - Oude Wetering - Gereformeerde trouw bknr.26;pg.39

Please login or register to see this attachment.

Wat zijn de namen van haar ouders? En is het overlijden/begraven van Martijntje VAN DER HORN bekend?

En mag ik je vragen wat de bron van het 2e huwelijk is?

Citaat
Maerten/Maarten de Vries op 5-5-1793 in Alphen hertrouwd is met Johanna Christina Overmeer/Overmeijer.

Groetjes, Keren

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Vond zojuist zelf de originele inschrijving van het 2e huwelijk van Maarten, waar duidelijk vermeld staat als weduwnaar van Martijntje VAN DER HORN.

Bron: DTB Alphen - Gereformeerd - trouw bknr.29;pg.120

Please login or register to see this image.

Mogelijkheid is om nu de notariële akten te bekijken, wie weet komt daar uit waar hij vandaan komt.

groeten, Keren

Link to comment
Share on other sites

Hallo Kèren,

hartelijk dank voor de duidelijke foto's.

De informatie betreffende het tweede huwelijk van Maerten de Vries heb ik reeds enige tijd geleden vernomen via het stamboomforum.

De ouders van Martijna (Martijntje) van der Horn zijn Jacob (Egbertsz) van der Horn en Anna Maria Stierman.

Wanneer/waar Martijntje is overleden weet ik (nog) niet!!

Het tweede huwelijk van Maarten de Vries (Wed.) 05-05-1793 te Alphen geeft aan dat ze de leeftijd van veertig jaren niet heeft mogen bereiken.

Gr. Sippe

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
Guest Sippe

Jacob de Vries is geb. te Waddinxveen en huwden met Aaltje Vreede, als zoon van Jacob de Vries en Anna Marsbag (Marsbach)

Zijn zus Neeltje de Vries is geboren te Waddinxveen en huwden met Jan Cramer (Kramer) in Hillegom.

Jacob de Vries geb. te Heemstede is gehuwd te Koudekerk a/den Rijn met Anna Marsbag (Marsbach) geb. Koudekerk a/den Rijn.

Ouders Jacobus Marsbag en Zwaantje de Wit.

Maerten de Vries geb. Heemstede is gehuwd te Leiden met Martijntje van der Horn geb. Ter Aar. Ouders Jacob

Egbertsz van der Horn en Anna Maria Stierman.

Jacob de Vries geb. te Heemstede X Anna Marsbag en Maerten de Vries geb. te Heemstede X Martijntje van der Horn hebben gemeenschappelijke Ouders.

De gemeenschappelijke ouders zijn, Jacob de Vries geb. ca. 1705 Harlingen is gehuwd (Hillegom) met Gerritje Pieraet (Pieraat) geb. Amsterdam.

Ouders van Gerritje Pieraet zijn, Isaaq Pieraet en Jannetje Harmens.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
Guest Kèren

Leuk, Sippe dat je de gevonden personen / relaties nog even vermeld.

Dank je wel, Keren

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Member Group

Is deze Jacob (de Vries) de door mij gezochte Jacob de Vries?

 

Zie ook:

Please login or register to see this link.

 

 

Jacob de Vries geb. ca. 1705 Harlingen is gehuwd (Hillegom) met Gerritje Pieraet (Pieraat) geb. Amsterdam.Ouders van Gerritje Pieraet zijn, Isaaq Pieraet en Jannetje Harmens.

 

 

Zijn de navolgende personen de mogelijke ouders van Jacob de Vries. Geb. ca. 1905 te Harlingen.

Please login or register to see this link.

Image No.16

 

Gedoopt (RK) in HarlingenGedoopt op 31 maart 1705 in HarlingenDopeling: Jacobus, zoon Vader: Jacob Rynier Moeder: Gritty DanielsAanwezig: Beerent GerritsGestandaardiseerde namen:Dopeling: JAKOB Vader: JAKOB ..... Moeder: ..... DANIELSAanwezig: BEREND GERRITS..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de ThesaurusBron:R.K. par. Harlingen, doop 1686-1811Inventarisnr. : DTB 346Wijzigingsdatum: 19-9-2006

 

Huwelijk van Jacob zijn ouders te Harlingen (20-02-1704) RK

Please login or register to see this link.

Image No. 120

 

Harlingen, huwelijken 1704

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 februari 1704

Bruidegom: Jacob Reynerts afkomstig van Harlingen

Bruid: Grittie Daneels afkomstig van Harlingen

 

Gestandaardiseerde namen:

Bruidegom: JAKOB REINERS

Bruid: GRIETJE DANIELS

 

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Harlingen 1687-1811

Inventarisnr.: DTB 347

Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

 

Harlingen, huwelijken 1704

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 februari 1704

Bruidegom: Jacob Reynerts afkomstig van Harlingen

Bruid: Gryetye Danyel afkomstig van Harlingen.

 

Overlijden/Begraven van zijn Vader (Harlingen) 29-03-1705 RK

Please login or register to see this link.

image No.141

 

Harlingen overlijden/begraven 1705

Bediend: Jacob Reyniers

Datum  op 29 maart 1705

Plaats: Harlingen

Gestandaardiseerde namen:

Bediend: JAKOB REINERS

Bron: Tresoar

Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Invnr. : 347 overlijdensregister Harlingen

Periode: 1691-1812

Op microfiche beschikbaar op de studiezaal

Wijzigingsdatum: 13-12-2006

 

Harlingen overlijden/begraven 1705

Overleden: Jacob Reyniers

  Datum  : op 13 april 1705

   Plaats: Harlingen

Gestandaardiseerde namen:

Overleden: JAKOB REINERS

Bron: Tresoar

Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Invnr. : 347 overlijdensregister Harlingen

Periode: 1691-1812

Op microfiche beschikbaar op de studiezaal

Wijzigingsdatum: 13-12-2006

 

Mogelijk het tweede huwelijk van zijn Moeder:

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1656-1708

Harlingen, huwelijken 1706

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 januari 1706

 Bruidegom: Ysaak Hendrick afkomstig van Harlingen

     Bruid: Grietie Daniels afkomstig van Harlingen

Gestandaardiseerde namen:

 Bruidegom: ISAAK HENDRIKS

     Bruid: GRIETJE DANIELS

 

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1656-1708

Inventarisnr.: DTB 332

Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Sippe

Edited by Sippe
Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Dag Sippe,

 

Is een beetje moeilijk uit te komen voor mij. Denk dat het meest belangrijke is dat je links zoekt met de Harlingse  Jacob de Vries en die in Z-H. Dat kan je proberen door Notariële akten te doorzoeken, zoals testamenten, huwelijkse voorwaarden [vaak bij een 2e huwelijk, voor de kinderen uit het 1e huwelijk] etc.

Maar ook zijn er broers en zuster van de Harlingse Jacob naar het westen getrokken, misschien dat je via doopgetuigen [van elkaars kinderen] verder geraakt.

 

Ben benieuwd of je de bevestiging gaat vinden, dat zou dan zo'n mijlpaaltje worden!!

Groeten, Keren

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Dag Kèren,

 

bedankt voor je reactie op m'n bericht.

 

Inderdaad moeilijk om uit te komen!

 

ik heb gèèn broers of zusters gevonden omdat deze jacob als eerst/enige geborene ook nog posthume  is geboren ('geboren na de dood van zijn vader')

 

Ook bij het huwelijk van z'n kinderen in Z-H en N-H gèèn info.bij de huwelijkse voorwaarden.

 

Groeten Sippe

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Ach Sippe da's nou jammer!

Is moeder opnieuw gehuwd na dood van de vader?

Want dan moet er een akte zijn opgemaakt, eigenlijk ook bij de dood van de vader om voogden aan te stellen.

Of ze bewaard zijn is een tweede natuurlijk.

Een hele mooie bron kan zijn de akten van indemniteit, of de lidmaten want daar staat herkomst en plaatst waar men heel wilt vaak vermeld.

 

Het zal een hele zoektocht worden, ze maken het ons niet altijd even makkelijk.

Groeten, Keren

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...
 • Member Group

Genealogie van voornoemde  familie de Vries.

Please login or register to see this link.Een verre voorouder "Egbert de Vries" had een Paltrok Houtzaagmolen in bezit, gezamelijk met zijn zwager Jan Kapteijn, deze Paltrok Houtzaagmolen is genaamd "DE EENHOORN" in Zuid Schalkwijk nabij Haarlem.
Paltrok Houtzaagmolen “De EENHOORN” in Zuid Schalkwijk nabij Haarlem  is Zaterdags bij goed weer voor publiek te bezichtigen.

Please login or register to see this link.


Please login or register to see this link.Paltrok Houtzaagmolen “De Liefhebber” was indertijd  geheel in bezit van Egbert de Vries X Maria Zomerdijk.
Na het overlijden van Egbert de Vries  kwam de molen in bezit van zijn zoon,  Jacobus de Vries X Elizabeth Maria Vermeer
Zie ook:

Please login or register to see this link.


Paltrok Houzaagmolen “De Liefhebber” Veerpolder, aan de Oude Haarlemmerweg
Kadaster 1811-1832         Haarlemmerliede D (1) 4
Ook  genoemd “De Liefhebberije van de Weijereije”

 

Met vriendelijke groet,

 

Sippe

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...