Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Indexen: Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF)


Maikel Galama

Recommended Posts

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

voor een keer lijkt het mij wel aardig om te laten zien waarmee de tientallen vrijwilligers in Friesland momenteel bezig zijn en waarvan wij binnenkort gebruik van kunnen maken. ik kopieer onderstaande van het Tresoar Forum.

De speciekohieren worden momenteel ook geindexeerd en moeten dus nog aan deze lijst worden toegevoegd !

Tjerk was ze even vergeten........

Groetjes, Maikel

De Stichting FAF (Freonen fan de Argiven yn Fryslân/Vrienden van de Archieven in Friesland) werd opgericht op 7 juni 1983 als resultaat van overleg tussen de Rijksarchivaris in Friesland, het Genealogysk Wurkferban van de Fryske Akademy en de Afdeling Friesland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Het doel van de Stichting is het bevorderen van de toegankelijkheid van de archieven in Friesland en het behartigen van de belangen van de gebruikers van de collecties van de provinciale- en stadsarchieven.

Tijdens haar bestaan hebben medewerkers van de Stichting klappers vervaardigd op de doop-, trouw-, begraaf- en lidmaatboeken van voor 1812. Aansluitend daarop zijn de oud-rechterlijke archieven van de nedergerechten en de memories van successie geklapperd. Het resultaat is ca. 520 klappers met totaal ruim 80.000 pagina's tekst.

Momenteel zijn vrijwilligers van de stichting bezig met de volgende projecten:

MEMORIES VAN SUCCESSIE

De memories van successie zijn inmiddels op internet gepubliceerd. Wat nog op publicatie wacht zijn de bewerkingen door de heer en mevr. Zeilmaker uit Harlingen van de bestanden van Leeuwarden, Sneek en Bolsward.

GENEALOGYSK JIERBOEK

Er wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van de “oude†genealogyske jierboekjes door het maken van indices. Deze indices zullen op internet worden gepubliceerd.

DOPEN

Met uitzondering van een paar R.K. parochies zijn de doopbestanden inmiddels gestandaardiseerd. Bij deze parochies verdienen de vermeldingen van peters, meters en doopheffers nog de nodige aandacht.

NOTARIËLE REPERTOIRES

In het totaal zijn inmiddels ca. 1.800.000 records ingevoerd wat neerkomt op ongeveer 800.000 aktes. Concreet betekent dit dat het grootste deel van het notariële archief (755 meter) inmiddels via Internet raadpleegbaar is.

DIACONIE REKENINGBOEKEN

Uit de Diaconierekeningboeken worden de gegevens die betrekking hebben op overlijden verwerkt. Tot nu toe zijn ca. 40.000 records ingevoerd en gepubliceerd. De inventarisatie van de in de provincie aanwezige rekeningboeken loopt.

BEGRAAF- EN OVERLIJDENSREGISTERS

De begraaf- en overlijdensregisters zijn compleet op Internet gepubliceerd.

BURGERBOEKEN

De burgerboeken van de gemeentes Bolsward, Franeker, Harlingen, Hindeloopen, Sloten, Sneek, Stavoren, Workum en IJlst zijn inmiddels op Internet gepubliceerd.

LIDMATENREGISTERS

Er is een begin gemaakt met de bewerking van de lidmatenregisters. In de praktijk blijkt dit tegen te vallen doordat er minieme maar wel wezenlijke verschillen zijn in de tekstbestanden die als bron worden gebruikt. Hierdoor zal het relatief veel tijd in beslag nemen om deze bestanden geautomatiseerd naar tabellen om te zetten. Daarnaast is gebleken dat de omschrijving die wordt gegeven van de reden waarom betrokkene in het lidmatenregister is vermeld niet eenduidig is te interpreteren. Er is besloten om de aanwezige lidmatenregisters te fotograferen en om deze foto's aan de database te koppelen waardoor de gebruiker zelf kan zien wat de inschrijving inhoudt.

STRAFRECHTELIJKE ARCHIEVEN

Inmiddels zijn de rolboeken van het arrondissement Sneek compleet op internet raadpleegbaar. Heerenveen is voor het grootste deel raadpleegbaar terwijl van Leeuwarden reeds een achttal rolboeken raadpleegbaar is.

REGISTRES CIVIQUE

De registres civique zijn inmiddels grotendeels ingevoerd. Publicatie op internet is nog dit jaar (2010) te verwachten.

Toekomstplannen

In de toekomst zal worden gekeken welke "oude" bestanden van de FAF na aanpassing ook bruikbaar zijn voor publicatie op Internet.

Het totaal van de werkzaamheden werd/wordt uitgevoerd door ca. 40 vrijwilligers met de steun van ca. 200 donateurs. De huidige activiteiten worden uitgevoerd op het FAF kantoor en op privé computers thuis.

Uw steun als donateur is voor deze werkzaamheden onontbeerlijk. U kunt het werk van de stichting steunen door u op te geven als donateur op

Please login or register to see this link.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de FAF,

Tjerk Tigchelaar.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...