Jump to content

Huwelijkse voorwaarden van 12 februari 1656 ...


Framegote

Recommended Posts

  • Member Group

Hallo samen,

 

Ik vond de huwelijkse voorwaarden van mijn Stam-betovergrootouders (dat is 12 generaties terug) Klaas Cornelisz Kluijt en Geertje Jans van Dijck die werd opgemaakt op 12 februari 1656 in Monnickendam.

Vol vertrouwen begon ik een transcriptie te maken. Dat ging - hoewel ik met sommige woorden best problemen had - eigenlijk best wel aardig. Helaas werd ik weggeroepen om iets totaal anders te doen en toen ik terug kwam lukte het me niet meer om de draad op te pakken. Na een aantal dagen wezenloos naar het scherm te hebben gekeken vraag ik nu toch maar jullie hulp.

Het gaat om deze notariële akte:

Please login or register to see this link.

 

Mijn probeersel tot nu toe gaat tot aan de laatste alinea en mist ook hier en daar een aantal woorden. Er zal best wat fout staan, maar ik hoor dat graag. Daar leer ik immers van.

Dit is wat ik heb:

 

In den name Gods Amen. in den jare van der geboorte onzes
Heere en zaligmaeker Jesu Christi 1656 op den 12e
daegh der maent februaerij compareerde voor mij Jan Jansz:
Pranger …… der stede Monickedam ende notaris publijq
bij den Hove van Hollandt geadmitteert ter presentie van d’onder-
get[ekende] geuijgen Claes Cornelis Cluijdt jongman toecomende
bruijdegom geadisteert met Jacob Jacobsz zijne oom en voogt in desen
ter eener ende Geertijen Jans, Jongedochter toecomende Bruijd
geadsisteert met Jan Pietersz Haere vader en voogt ter andere sijde
alle wonende tot waterganch. Verclarende zij …… en
verclaren mits desen voorgenomen te hebben ter eeren Godes en
tot [ver]breijdinge van het menschelijcke geslagte metten anderen ac
te gaen een wettelijck huwelijck Ende dat op de conditien
en voorwaarden hier naervolgende.
Eerstelijck doet hij bruijdegom tot onderstaendt dezes huwelijck
sal aenbrengers alle soodanige goederen als hier nae gespe
cificeert staen en van zijn za[liger] ouders aenbestorven zijn
te weten
een stuck landte genaemt de ven groot omtrent drie duijmt
en een verndel ende een stuckjen landt genaemt Bartjes
groot omtrent vijff verndel gelegen bij waterganch in de banne
of te juristictie van Lansmeer
Mitsgaders een besegelde losrentebrief in hooftsomme seshondert
guldens. Item een dito losrentebrief mede in hoofstomme ses
hondert guldens. Met noch een lijfrente van vijftig gulden
sjaers houdende ten lijve van hem Bruijdegom voorts alles
 ten canptoire van Leijden.
Item noch twee obligatien staande ten laste van ….. par-
ticulieren tesamen in hooftsomme twee hondert guldens
Voorts noch hondert rijcsdaelders ofte tweehondervijftig
guldens aen contant gelt.
……. tegens zij Bruijdt tot onderstaendt als ….. sal aenbrengen
gelijck haere voorn[oemde] vader met haere oock belooft te ge…..
desen
een somme van ses hondert guldens aen gelt
met noch twee hondert en tachtich guldens en ……. in de
oostersche handelinge … Mars van d’selve haere vader.

Zijn verdere contitien oft …… dat den van haer beij-
den conthoralten en toecomende beddegenoten desen weerelt
vername t’overlijden sonder kindt of te kinderen bij den anderen
geprocre eert in levende lijve naer te laten. Dat in sulcken
gevalle ijeders aengebraghte goederen sullen gaen en blijven
aen de sijde en ….. vandaen d’selve sijn gecomen.
Mits winst en verlies staende huwelijck gevallen half en
half te deelen. Doch erffenisse voor geen winst te ….
maer sullen die erffenissen gaen gelijck als d’mijdbrachte
goederen. Naementlijk aen elcx bijde ……

 

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Frank,

je bent toch al een aardig eind op weg!

Onderstaand de aangepaste versie met enkele aanvullingen en correcties

 

mvg,

Peter

 

In den name Godes Amen. in den jare van der geboorte onses
Heeren en saligmaekers Jesu Christi XVIc en vijftich opten XIIe
dagh der maent februarij compareerde voor mij Jan Jansz:
Pranger secr[e]t[ari]s der stede Monickedam ende notaris publijcq.
bij den Hove van Hollandt geadmitteert ter presentie van d’onder-
ges[chreven] getuijgen Claes Cornelis Cluijdt jongman toecomende
bruijdegom geadisteert met Jacob Jacobsz sijne oom en voocht in desen
ter eenre ende Geertgen Jans, Jongedochter toecomende Bruijdt
geadsisteert met Jan Pietersz Haere vader en voocht ter andere sijde
alle wonende tot waterganck. Verclarende sij comp[a]r[an]te]n en
verclaren mits desen voorgenomen te hebben ter eeren Godes en[de]
tot [ver]breijdinge van het menschelijcke geslachte metten anderen aen
te gaen een wettelijck huwelijck Ende dat op de conditien
en voorwarden hier naervolgende.
Eerstelijck doet hij bruijdegom tot onderstandt deses huwelijcks
sal aenbrengen alle soodanige goederen als hier nae gespe-
cificeert staen en van zijn za[liger] ouders aenbestorven zijn
te weten
een stuck landts genaemt de ven groot ontrent drie

Please login or register to see this link.


en een verndel ende een stuckjen landt genaemt Bartjes
groot ontrent vijff verndel gelegen bij waterganck in de banne
of te jurisdictie van Lansmeer
Mitsgaders een besegelde losrentebrief in hooftsomme seshondert
guldens. Item een dito losrentebrief mede in hoofsomme ses
hondert guldens. Met noch een lijfrente van vijftich gulden
sjaers houdende ten lijve van hem Bruijdegom voors[eijt] alles
ten comptoire van Leijden.
Item noch twee obligatien staende ten laste van eenige par-
ticuliers tesamen in hooftsomme twee hondert guldens
Voorts noch hondert rijcxdaelders ofte tweehondertenvijftich
guldens aen contant gelt.
Waer tegens sij Bruijdt tot onderstandt als voren sal aenbrengen
gelijck haere voorn[oemde] vader met haere oock belooft te geven mits
desen
een somme van ses hondert guldens aen gelt
met noch twee hondert en tachtich guldens staende in de
oostersche handelinge en[de] Mars van d’selve haere vader.

Sijn verdere contitien oft gebeurde dat den van haer beij-
den conthoralen en[de] toecomende beddegenoten deser weerelt
quame t’overlijden sonder kindt of te kinderen bij den anderen
geprocreeert in levende lijve naer te laten. Dat in sulcken
gevalle ijeders aengebraghte goederen sullen gaen en blijven
---
aen de sijde en[de] linie vandaer d’selve sijn gecomen.
Mits winst en [ver]lies staende huwelijck gevallen half en[de]
half te deelen. Doch erffenisse voor geen winst te reeckenen
maer sullen d'erffenissen gaen gelijck als d’ingebrachte
goederen. Namentlijk aen elcx sijde en[de] linie

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

en het laatste gedeelte:

 

Alle twelcke voors[eijt] is verclaerden sij comp[a]r[an]t[e]n voor eenige
banden van huwelijck metten anderen alsoo besloten te hebben
Ende daer op sij aennamen haer naer voorgaende wettige pro-
clamatien in den huwelijcken staet te laten bevestigen
Sonder daer tegens oijt te doen nochte gedogen te geschieden
in rechte noch daer buijten onder't verbandt van hunne
respective personen en goederen. Die submitterende allen
rechten en[de] rechteren sonder fraude Ende [ver]sochten voorts
hier bij mij notaris voorn[oem]t gemaeckt en[de] hen lieden gele-
vert te werden Instrument een ofte meer in debita forma
Gedaen binnen Monickedam ten comptoire mijns notarij
Ter presentie van Pieter Noortman ende Pieter Baen
als getuijgen Die de minute deses neffens den voors[eijden]
comparanten en[de] mij notaris hebben geteijckent als
volght


 

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Wow Peter. Heel hartelijk dank.

Ik zal het er nog eens naast leggen, want ik moet (vooral) die afkortingen nog eens bekijken.

Voor 1656 bleek de bruidegom toch best een vermogend mannetje te zijn! Geen wonder dat er huwelijkse voorwaarden werden opgesteld. Ook toen had je (weet ik uit een andere tak in mijn familie) goudzoekers die eigenlijk alleen leken te trouwen vanwege de erfenis. Zo heb ik er een dame bij die 8 keer getrouwd was en bij elk van haar echtgenoten een kind had gekregen (en na hun overlijden al hun vermogen en eigendommen). Het bleek niet gezond om met haar te trouwen.....

Maar dat is een ander verhaal.

 

Groet

Frank

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...