Jump to content

Transcriptie akte boedelscheiding


Gert L

Recommended Posts

  • Member Group

Beste lezer,

 

Het lukt me niet de essentie te halen  uit bijgaande akte over de boedelscheiding  van een van mijn voormoeders, omdat ik de tekst niet kan ontcijferen. Ik ben een echte beginner.

 

Kan iemand dit voor mij "vertalen".

Het gaat me vooral om pagina 2.

 

 

 

Bij voorbaat, heel veel dank.

 

Gert L

 

 

Please login or register to see this attachment.

Please login or register to see this attachment.

 

Gert L.

Please login or register to see this attachment.

Please login or register to see this attachment.

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Gert, bij deze alleen de 2e pagina, beginnend met laatste zinsdeel 1e pagina.

Hoop dat dit voldoende voor je is.

 

laatste zin pg-01 
Zijnde volgens verklaring van partijen tot de gemeenschap
bestaan hebbende tusschen Hendrik van de Pol en Willempje 
Goudkamp gerechtigd de comparant Frans van den Heu-
-vel met de comparanten Gerrit van de Pol en Gerrit Snel
welke gemeenschap echter volgens verklaring van partijen ge-
-heel ontscheiden en verdeeld is, zijnde tot de onderhavige na-
-latenschap van Willempje Goudkamp gerechtigd de compa-
-rant Frans van den Heuvel voor de helft krachtens de hu-

pg-2
-welijksgemeenschap en voor de wederhelft de 
lastgeefster Aaltje van den Heuvel als eenige en
algeheele erfgename voor zooverre de wet zulks toelaat
krachtens testament den twintigsten februarij achttien
honderd drieenzeventig voor der te Lunteren gevestigden No-
-taris van den Ham verleden, behoorlijk geregistreerd 
terwijl bij evengenaemd testament de kinderen uit het eer-
-ste huwelijk van Willempje Goudkamp voornoemd, zijnde
de comparant Gerrit van de Pol ende huisvrouw van
den comparant Gerrit Snel zijn begiftigd ieder met eene som
van eenhonderd vijftig gulden uit te betalen binnen drie
maanden na haar overlijden, ter voldoening van hun wette-
-lijk erfdeel in hare nalatenschap.
De comparanten Gerrit Snel en Gerrit van de Pol verklaren
dat door hen aan de regtbank te Utrecht de vermelde schei-
-ding en verdeling is aangevraagd omdat zij vermeenen dat
door de bepalingen van het voormelde testament het wette-
-lijk erfdeel hun toekomende in de nalatenschap hunnen
moeder is verkocht ….lve zij ter beoordeling in hoeverre
hunne voormelde bewering gegrond is, de openbaren verkoop
van al de bestanddeelen des boedels en der nalatenschap
noodzakelijk achten

De gemachtigde van Aaltje van den Heuvel, met het oog
op het testament van de overledene, waarbij zij is gesteld
tot eenige erfgename onder voorwaarde dat  ter voldoening
van het wettelijk erfdeel aan hare beide voorkinderen Hein-
-tje van de Pol en Gerrit van de Pol door haar moet worden 
uitgekeerd ieder honderdvijftig gulden vordert en beweert
dat tot geene verdeeling kan worden worden overgegaan voor en aleer
er eene behoorlijke inventaris is opgemaakt waarbij de  
roerende en onroerende goederen door drie deskundigen 
worden gewaardeerd door partijen ter benoeming en door den
Heer kantonrechter te beëdigen bij verschil door den Reg-
-ter opdat men kan bevoordeelen of het wettelijk erfdeel
al dan niet is overschreden.

De comparanten Gerrit Snel en Gerrit van de Pol blijven hun
beweren dat openbaren verkoop alleen den juisten stand des
boedels in der nalatenschap voldoende kan bewijzen volhouden.
Indien de regter uitmaakt dat door benoeming van deskundi-
-gen de onderhavige boedel en nalatenschap ontscheiden moet 
worden wenschen zij dat die deskundigen door den regter be-
-noemd worden
Zij wenschen wel tot schikking over te gaan indien de ove-
-rige partijen er toe kunnen besluiten hun ieder tweehonderd
vijfentwintig gulden vrijgeld in voldoening hunner erfportie
af te staan. 


 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Beste Kèren ,

 

Zeer bedankt voor de vertaling. 

Ik begrijp nu wat er staat en kan weer verder in mijn speurtocht.

 

Gert

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...