Jump to content
Misto

Transportakte Jan Janß 1645

Recommended Posts

Theo

Dit is wat ik er van maak:

 

Wij Cornelis de Vlaming van Oudshoorn en(de) Henric Bicker
schepenen in Ams(terdam) oirconden en(de) kennen dat voor ons
gecompareert is Daniel Fredrixsz huijstimmerman ende
gel(iede) vercoft, opgedragen en(de) quijtges(chouden) te hebben
Jan Jansz van Olphen cleermaeker, een huijs en(de) erve
staen(de) en(de) gelegen inde Joncker Straet, belent de wech
van Thonis Jansz maekelaer aende westsijde,
en(de) Sijvert Pietersz Sem ande oostsijde
streckende voor vande straet tot achter aen d'erfgenamen van
Gerrit Jansz Vlotschuijtvoerder, breet 't (voorsz) erve vijftien
voeten, en(de) lang negenentwintig voeten, in allen
schijne (..?) Ende hij comp(aran)t gel. (daer) aff al voldaen (..?) soo
dathije (daer)omme als principaell, Barent Arentsz
Schoenmaeker ende Pieter Pietersz Houtcoper
[medecompareren(de)] als borgen t (voorsz) en(de) elx een voor
al beloofde onder t verband van alle hunne goederen
corten (..?) t voorsz huijs ende erve te vrijen en(de) vrij te waren
jaer en(de) dag alsmen in gel. schul(dich) is te doen en(de) alle
oudebrieven af te nemen, uijtgeseijt van vierhondert
gul(den) hooftsomme daerop staende, naerl(uijt) den brieve
(daer)van sijnde, die de coper [mede compareren(de)] inde (voorseijde) coop
bij desen tsijnen laste genomen heeft, beloven(de) de renten
(daer)van jaerl(ijks) te bet(alen) en(de) de vercop(er) (daer)van en(de) vande (voorseijde)
hooftsomme te bevrijden onder t verband van t (voors.) huijs
en(de) erve, en(de) voorts alle sijne andere goederen roeren(de) en(de)
des beloofen(de) zonder arg(elist) in oircon(de) (..?) den 5en
april a(nno) 1645.

 

In de kantlijn staat nog 'vercoft f 2370 debeth'

 

Groetjes,

Theo Molenaar

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
cevdykum
Misto

Dankjulliewel! Zo knap dat jullie het kunnen ontcijferen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×