Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Buijs in Amsterdam (ca. 1700-1800)


BrandtsBuijs

Recommended Posts

  • Member Group
BrandtsBuijs

Ik probeer de familie Buijs uit Amsterdam beter uit te werken, maar loop alle kanten op een beetje vast.

Ik ben erg benieuwd naar hun beroepen (vooral of ze iets in de muziek deden, dan wel organist, klokkenist of trompettist). Maar ik weet niet echt goed waar ik die gegevens vandaan zou kunnen halen.

 

Iemand tips?

 

Het gaat om de volgende lijn:

Jan Cornelisse Buijs, geb. ca 1703, waarschijnlijk te Amsterdam. Begraafdatum niet bekend.

Zijn neef heette Meindert Smit. Zijn ouders beiden overleden voor 1727. Jan had waarschijnlijk een zus Maria, zij huwde eerst (1731) Anthonij van Goor en later (1732) Louis Joseph Staalhof (1708-1778 Amsterdam)

 

Jan Cornelisse Buijs huwde 20 juli 1727 (ondertrouw 27 juni 1727) te Amsterdam met Catharina Ruweldes (Rueldes/Riweldes/Rieweldes), voornaam ook Cathrijn. Over afkomst van haar weet ik niets. geb. ca 1706, mogelijk te Amsterdam, begr. 1 apr 1759 Kathuizer Kerkhof Amsterdam

Uit dit huwelijk de volgende kinderen:

-Cornelius (1728, verdere gegevens onbekend)

-Cornelis (1730-1803, zie uitwerking hieronder)

-Maria (1731 - ?)

-Joannes (1732 - ?)

-Catharina (1734 - ?)

-Maria (1736 - ?)

-Hermannus (1738 - ?)

-Elizabeth (1742 - ?)

Behalve Cornelis weet ik van de andere kinderen alleen doop, verder niets.

 

Doopgetuigen bij de kinderen van Jan C. Buijs en Catharina Ruweldes:

-Cornelius (19-09-1728): Geertruijd van Rijsbergen

-Cornelius (11-03-1730): (beter bekend als Cornelis): Wijntje van Tol

-Maria (09-10-1731): Antonie van Goor en Maria Buijs

-Joannes (2-11-1732): Ludovicus Staalhof en Maria Buijs

-Catharana (22-08-1734): Gerret Borst en Catharina Perveen

-Maria (18-02-1736): Lowis Staelhof en Maria Buijs

-Hermannus (11-01-1738): Hermannus Mars en Maria Kreuger

-Elizabeth (30-12-1742): Gijsbert Groen en Elizabeth van Dijck

 

Vanuit deze getuigen concludeerde ik dat Maria Cornelisse Buijs, gehuwd met A. van Goor en later Louis Staalhof, waarschijnlijk een zus van Jan Cornelisse Buijs is

 

Cornelis Buijs is ged. 11 maart 1730, Kerk in de Vinkenstraat te Amsterdam en begraven 26 april 1803 op het Sint Anthonis Kerkhof te Amsterdam.

Hij huwde 28 jan. 1759 (ondertrouw 12 jan. 1759) te Amsterdam met Elizabeth Smit (1730-1798), dochter van Willem Smit en Pietertje Blomdel. Zij was eerder gehuwd met Jan Dekker (overleden 1756)

Uit het huwelijk Buijs-Smit de volgende kinderen:

-Cornelis Buijs (1757-1831, huwde eerst met Maria Sluijter, later met Alijda Brandts), nadere info volgt.

-Catharina Buijs (1759 - ?) Huwde eerst Willem Cornelis Vergouw, later Ernst Frederik Breedhof(f). Hun zoon Cornelis Breedhoff, zich noemende Cornelis Buijs Breedhoff was net als zijn oom muziekmeester te Zaltbommel.

NN Buijs (1764 - ?), voornaam niet genoemd in doopinschrijving

-Anna Buijs (1766 - ?)

-Maria Buijs (ca 1768 - ?) gehuwd met Johan Lunstroom, ouders van Maria Lunstroom

-Jan Buijs (ca 1771 te Amsterdam - 1822 Zaltbommel)

 

 

Cornelis Buijs jr. huwde dus met Alijda Brandts, en hun enige zoon, Cornelis Alijander Brandts Buijs is de stamvader van mijn familie.

Over Cornelis heb ik een tweetal korte biografiën, maar zonder verdere bronverwijzingen:

Nederlandsch Muziekaal Tijdschrift 1841, bl. 150:

 

 

BUYS (Cornelis), geboren den 16den Junij 1759 te Amsterdam, waar zijn vader als Muziekmeester was gevestigd, en tevens den moeijelijken post van Torenwachter bekleedde, genoot naar alle waarschijnlijkheid reeds vroeg Muziekonderwijs van zijnen vader; dit ten minste is zeker, dat hij reeds op elfjarige leeftijd voor geldelijke belooning les gaf. Achttien jaren oud zijnde, begaf hij zich als muziekant in dienst, onder de Compagnie van den Majoor van Tengnagel, bij het korps van Jan Willem de Famars, Luitenant-Generaal, Chef van een Regiment Kavallerie, hetwelk hij, na vijf en een half jaar, in 1782, vaarwel zeide. Blijkens eenen eigenhandigen brief van den Abt Vogler, van wien hij theoretisch onderwijs ontving, die veel bij hem was en bij wien hij in groote achting stond, was hij, in het jaar 1785, Organist en Klokkenist te Kampen, waar hij gewoond heeft van 1783 tot 1791, toen hij in dezelfde betrekking naar Zalt-Bommel werd beroepen. In 1787, de dagen van partijzucht, schijnt Buys de Muzen met Mars wederom voor eenige tijd te hebben verwisseld, en, bij het beschieten van Hattem, door de Pruissen gevangengenomen en naar Wezel vervoerd te zijn, vanwaar hij half naakt ontvlugtte, zoodat hij des nachts, in de nabijheid van Deventer, bij zekeren boer, Passink genaamd, aankwam, die hem van een boerenpak voorzag, waarmede hij zijnen togt naar Kampen voortzette.

 

Een eerste huwelijk schonk Buys geene huisselijke genoegens, ook geene kinderen. In eene tweede echtverbindtenis met Mejufvrouw de Raedt, sleet hij genoegelijker dagen, en gewon, omtrent drie-en-vijftig jaren oud zijnde, eenen zoon, die in zijne vroegste jeugd het vaderlijk onderwijs genoot, en na eenige jaren zijnen vader als Organist te Zalt-Bommel te hebben opgevolgd, als Organist en Klokkenist naar Deventer werd beroepen, waar hij thans dien post nog waardig bekleedt.

 

Cornelis Buys was een man van groote verdiensten, bekwaam Organist, Pianist en Klokkenist, die hoorn en trompet blies, de viool en alt bespeelde, de concerten te Zalt-Bommel dirigeerde, zich een keurig doigté had eigen gemaakt, en de gaaf bezat, om met een taai geduld, op eene schier voorbeeldelooze wijze, zijne denkbeelden aan zijne leerlingen zoo duidelijk mogelijk voor te stellen. Hij was om zijn braaf en deugdzaam karakter, om zijne aangename wijze van zijn, algemeen geacht en bemind, en had door veel lectuur en den omgang met fatsoenlijke standen, eene fijne beschaving verworven. Zijne levensgeschiedenis is arm aan merkwaardige voorvallen, maar rijk in de blijken van zijnen vurigen ijver, rustelooze werkzaamheid, nederigheid en welwillendheid. Zijne eenigzins stamelende spraak schreef hij aan de schrik toe, bij gelegenheid van den brand, in den Stads-Schouwburg te Amsterdam in 1771, waarin hij zich toen bevond. Hij beminde het Orgel- en Pianospel zeer, was met het Bommelsche

[p. 1668]

 

orgel hoog ingenomen, en bezat de gaaf om zich van de registratuur op eene voortreffelijke wijze te bedienen. Zijn koraalspel was deftig en eenvoudig; zijne voor-, tusschen- en naspelen steeds gepast en doeltreffend. Wekelijks liet hij zich een uur op het orgel hooren en hoewel hij de werken van Bach, Händel, Vogler en anderen goed wist uit te voeren, besteedde hij echter dien tijd meest aan vrije fantaisie. Hij overleed te Zalt-Bommel aan verval van krachten den 2den Maart 1831.

 

Van de website van de Bovenkerk te Kampen:

 


Comelis Buys (1786-1791)

 

Hij werd op 17 juni 1757 geboren te Amsterdam, als zoon van Cornelis Buys en Leysie Smith. In 1783 werd hij plaatsvervanger voor Caspar Berghuijs. In juli 1786 volgde hij hem op als organist, klokkenist en stadsmusicus. Buys had patriottische sympathiën. Vóór 1786 was hij muzikant in de compagnie van de Majoor Tengnagel bij het Regiment Cavallerie, onder Luitenant-Generaal Jan Willem de Famars. In 1786 maakte hij voor het Patriottische exercitiegenootschap "Voor Vrijheid en Eendragt" twee marsen: de Parademars en de Bataillemars. De tekst van de marsen werden gevormd door gedichten van de "donderpoëet" Jan Louis van Laar Mahuet. Bij de tocht naar Hattem in 1787 werd Buys gevangen genomen door de Pruisen die de in het nauw gedreven stadhouder Willem V te hulp waren gekomen. Buys werd naar Wesel gevoerd, maar wist te ontsnappen en kwam naar Overijssel terug, eerst naar Deventer en vervolgens naar Kampen. Tijdens zijn organistschap werd het orgel van de Bovenkerk uitgebreid met een vrij Pedaal en, boven bestek, met een klein Borstwerk. Hij moet een knap musicus geweest zijn, die behalve orgel ook hoorn, trompet, viool, altviool en piano kon spelen. Omdat hij zijn positie kon verbeteren, ging hij in 1791 naar Zaltbommel waar hij de functies vervulde van organist, klokkenist en stadsmusicus. Samen met Alijda Brandts, met wie hij in 1825 in het huwelijk zou treden (het was zijn tweede huwelijk) kreeg hij in 1812 een zoon, Cornelis Alexander Brandts, die zich later Brandts Buys ging noemen. Deze Cornelis Alexander werd de stamvader van het bekende geslacht Brandts Buys, dat in de negentiende en twintigste eeuw op muzikaal gebied via vele familieleden vermaardheid verwierf. Cornelis Buys overleed in Zaltbommel op 2 maart 1831.

-opmerkingen bij quotes. Mej. De Raedt = Alijda Brandts, weduwe van Alexander de Raadt en Cornelis Alexander is abusievelijk fout geschreven, zijn naam was Cornelis Alijander.

 

Ik ben vooral benieuwd waar de beweringen over de vader van Cornelis jr (dus Cornelis sr. gehuwd met Elizabeth Smit) vandaan komen (muziekmeester, torenwachter). Evenals gegevens dat hij zelf al vroeg les zou geven (op zijn elfde al).

 

Verder dus erg benieuwd naar meer gegevens over voorouders in de familie Buijs en verdere uitwerking en gegevens zijtakken.

 

Wat ik eigenlijk wil weten:

-Zijn Jan Cornelisse Buijs en Maria Cornelisse Buijs (gehuwd met Van Goor en Staalhof) inderdaad broer en zus?

-Wie zijn de ouders van Jan en Maria? En hadden ze nog andere broers/zussen?

-Verder nageslacht van Jan en Maria (behalve Cornelis, die huwde met Elizabeth Smit)

-Wat was het beroep van Jan Buijs en Cornelis Buijs sr. of waar kan ik dat achterhalen?

-Uit het huwelijk van Cornelis Buijs en Elizabeth Smit, waren er nog meer kinderen? En waar zijn de doopinschrijvingen van Maria (1768) en Jan (1771) te vinden?

-Verdere uitwerking van nageslacht kinderen uit het huwelijk Buijs/Smit, behalve Cornelis Buijs, huwt met Sluijter en Brandts, want dat is volledig uitgezocht. Dus Anna, het kind zonder naam, Catharina (huwt met Breedhoff en Vergouw), Maria (huwt met Lunstroom) en Jan hoeft niet, want die stierf ongehuwd in Zaltbommel.

 

De familie Brandts Buijs is befaamd door zijn muzikaliteit. Aangezien Cornelis Buijs muziekmeester was, en zijn neefje Cornelis (Buijs) Breedhoff ook, en de korte biografie zinspeelt op muziekmeester Cornelis Buijs sr. wil ik dit nader onderzoeken.

Edited by BrandtsBuijs
Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Het is al vele malen eerder verzocht: vermeld s.v.p. als je een vraag ook elders stelt. In dit geval is de vraag is 9 maart jl ook gesteld op het stamboomforum,

Please login or register to see this link.

. Daar is dus ook al geconstateerd dat Meindert Smit in ieder geval geen neef is. Het laatste antwoord is van gisteren, van voor de plaatsing van de vraag hier - wel aardig en netjes om inmiddels bekende informatie dan ook door te geven.

Goed.

Kan dit de doop van Jan zijn?

 

kind:, Joannes
doopdatum:21-04-1703
kerk:Kerk In De Vinkenstraat
godsdienst:Oud-Katholiek
vader:Jansen Buijs, Cornelis
moeder:Theunis, Marritje
getuige:Dirkx, Marritje
bronverwijzing:DTB 388, p.227(oud pag. 213), nr.4

 

En dit het huwelijk van zijn ouders?

 

inschrijvingsdatum:28-01-1702
naam bruidegom:Jansz, Cornelis
naam bruid:Theunis, Marritje
bronverwijzing:DTB 703, p.5
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de PUI.

 

Tot dusver vond ik geen andere kinderen gedoopt.

Meindert Smit is dus gehuwd met een Buijs - deze Marijtie is dan misschien de nicht i.p.v. hij de neef? In dat geval kan haar doop ook helpen om de voorouders van Jan te vinden.

 

inschrijvingsdatum:21-09-1714
naam bruidegom:Smit, Mijndert Cornelisse
naam bruid:Buijs, Marijtje Corse
bronverwijzing:DTB 709, p.389
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de PUI.

 

Ook hier maar één doop gevonden:

 

kind:Kors, Christianus
doopdatum:21-08-1718
kerk:Kerk In De Vinkenstraat
godsdienst:Oud-Katholiek
vader:Smit, Mijndert Corn.
moeder:Korsse Buijs, Marijtie
getuige:Korsse Buijs, Neeltje
bronverwijzing:DTB 389, p.49, nr.4

 

Dit zal echter ook een dochter zijn:

 

kind:, Maria
doopdatum:04-08-1742
kerk:Kerk In De Vinkenstraat
godsdienst:Oud-Katholiek
vader:Sluijter, Barend
moeder:Mijnderdse Smit, Grietje
getuige:Smit, Mijnderd
getuige:Corsse Buijs, Marijte
bronverwijzing:DTB 389, p.118, nr.5

 

Groet, Jacqueline

Edited by jacqueline
Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
BrandtsBuijs

Hallo Jacqueline,

 

Hoewel ik al jaren lid ben van stamboomforum, ben ik hier nieuw. Het was het erg tegenvallende karakter van de antwoorden (en slecht lezen) en uitblijven van antwoorden zodra het bericht op de tweede pagina verdwijnt, dat me deed besluiten mijn vraag ook elders te stellen. Van de eerdere verzoeken het te vermelden als het elders ook is geplaatst weet ik dan ook niets.

Verduidelijkingen en bevindingen die in de tussentijd zijn gedaan heb ik verwerkt in mijn eerste posting hier. Behalve dan het stukje over Mijndert Smid. Je stelt heel stellig dat is geconstateerd dat hij geen neef was. Maar dat is een aanname, een theorie zo te zeggen. Het kan net zo goed om een andere Mijndert Smid gaan. 

Bedenk dat als Marijtje Corse Buijs een nicht zou zijn van Jan Cornelisse Buijs, en de Buijs de familielink, dat beide vaders dan Cornelis Buijs zouden hebben geheten, wat de theorie erg onwaarschijnlijk maakt.

Het zou ook best kunnen dat het een hele andere Meindert Smit/Smid betreft, bijvoorbeeld van de kant van de moeder van Jan Cornelisse Buijs.

De link tussen Maria Cornelisse Buijs en Jan Cornelisse Buijs is dan veel duidelijker/sterker.

 

Dank voor de mogelijke doop. Ik zal hier eens verder op gaan zoeken, kijken of er uit die ouders (desnoods met patroniemen) een doop van Maria Buijs te vinden is.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
BrandtsBuijs

Overigens heb ik mijn vraag behalve hier en op stamboomforum, ook hier gesteld:

Please login or register to see this link.

Daar kwam niets uit naar voren

Link to comment
Share on other sites

  • Beheerder

Beste forumleden,

 

Wilt u wel bij de topic blijven en niet afdwalen, ik heb het bericht van Bart en reactie daarop verwijderd het is niet van toepassing op de zoekvraag.

Zowel BrandtsBuijs als Jacqueline hebben van mij een PM ontvangen met uitleg over plaatsen van een verwijzingslink en daarmee is het af.

 

Laten we proberen om elkaar en in dit topic BrandtsBuijs proberen te helpen antwoorden te vinden.

 

Met een genealogische groet,

sadminF - beheerder
Link to comment
Share on other sites

  • Beheerder

Please login or register to see this attachment.

klik op afbeelding voor vergroting.

 

Uit de akte van ondertrouw van Cornelis Jansz [buijs] en Marritje Theunis, saat dat Cornelis 35 jaar oud is, " van oude weteringe binnenland.. en wordt geassisteerd door broeder Willem Jansz 

Helpt dat misschien in de puzzel?

 

Met een genealogische groet,

sadminF 
Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
BrandtsBuijs

Van Marritje Theunis en Cornelis Janse Buijs kan ik verder geen kinderen vinden. Geen Maria of vergelijkbare naam

 

Ik heb wat mogelijke ouders waarvan de vader Cornelis heet en kinderen Jan/Joannes/Johannes en Maria of vergelijkbaar:

Jan en Maria C. Buijs zijn volgens het ondertrouwregister beiden ca 1703 geboren.

(lijstje is niet compleet, ik heb op een andere pc nog wat meer opties staan):

7-3-1705 Maria, Mozes- en Aaronkerk, RK
Vader: Cornelis Cornelisse
Moeder: Anna Ians
getuige: Gritie Schoonebosch
21-02-1700 Joannes, Amstelkerk, HV
Cornelis Cornelisse en Anna Jans
 
6-3-1700 Margrietje, Noorderkerk HV
Cornelis Gerritsz & Niesje Jans
21-5-1706, Johannes, Westerkerk HV
Cornelis Gerrets & Niesje Jans
 
Cornelis Jansen & Margriet Jansen: Maria 28-5-1702, Kerk De Lely RK
Cornelis Jansen & Grietje Jansen, Maretje, 19-09-1700, Cornelis Jansen, Lutherse Kerk, Ev.Luth
Cornelis Jansen & Grietje Jansen, Marretje, 27-08-1702, Luth kerk met Cornelis Jansen, getuig. Theunis Jurriaens en Marretje Jansen
Cornelis Jansen & Grietje Jansen, Johannes, 24-09-1704 Luth. kerk met Cornelis Jansen, get. Teunis Jurriaen en Grietje Jurriaens
Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
BrandtsBuijs

En zoals beloofd de andere mogelijke ouders:

Het is misschien wat warrig, ik heb namelijk gewoon aantekeningen gemaakt

 

2-2-1707 Zuiderkerk, moeder Giertie Teijsz vader Cornelis Jansz, hervormd
Arie Jans en Lijsbeth Stoffels get.
9-4-1703 Amstelkerk, HV, ged. Martijntje, vader Cornelis Jansz, moeder Giertie Teijsen, Ari Jansz en Lijsbet Stoffels get.
 
Marritje, doop 7-3-1708 Noorderkerk, HV, Cornelis Jansz & Francijntje Jacobs
get. Trijntje Pieters
Jan, doop 5-2-1706 Westerkerk HV, Cornelis IJanse & Francijntje Jacobse
get. Jan Pieterse en Boesje IJans
 
Cornelis Pietersz & Marritje Troeck, doop Maria 7-12-1707 Noorderkerk, get. Catrina Pieters
Cornelis Pieters & Marijke Troek, doop Jan 15-2-1711 Westerkerk, get. Elsje Pieters & Johannes Troek
 
Als we kijken naar vernoemen, dan is het heel goed mogelijk dat de vader van Catharina Ruweldes Jo(h)annes heette, en de moeders van Catharina Ruweldes en Jan Buijs Maria en/of Catharina
Ik zal eens zien of ik de begraafaktes van Cornelis Jansz (Buijs) en Marritje Theunis kan achterhalen, aangezien de ouders van Maria C. Buijs en Jan C. Buijs in 1727 (en dus ook 1731/1732) als overleden stonden
Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...