Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Monument gevallen militairen in Ned. Oost-Indie uit Friesland.


Cor

Recommended Posts

  • Member Group

Hallo allen,

In Leeuwarden is een monument voor de gevallenen tijdens de

Ned. Indie oorlog en afkomstig uit Friesland.

Het monument staat in het Rengerspark gelegen aan de

Spaanjaardslaan en de Rengerslaan.

Het monument is genaamd :

Gevallenen voor orde en vrede in Nederlands Oost-Indië, 1945 - 1962.

De tekst staat op alfabetische volgorde van plaatsnaam (waarvan

afkomstig) en daaronder alfabetisch op achternaam.

Hier ligt niemand begraven, dus komt dit op de site niet

tussen de begraafplaatsen te staan.

www.graftombe.nl > Forum > vragen/opmerkingen.

Cor.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi Cor e.a.,

een kopietje van het overzicht op Graftombe lijkt me wat handiger.............

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_wink.png" alt=";)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">

Of een rechtstreekse link:

Please login or register to see this link.

Achlum

Otto de Vries        28-04-1927  06-09-1946

Anjum

Jan Dijstra          05-03-1925  30-07-1949

Jelke van der Meulen  06-10-1924  01-05-1948

Arum

Jan Hilverda          16-06-1925  12-06-1949

Hantje Nadema        12-04-1925  19-08-1946

Augustinusga

Klaas Vlieg          06-10-1925  02-12-1947

Beetsterzwaag

Jan Vonk              12-09-1918  28-03-1948

Beetgum

Klaas Dijkstra        25-07-1925  03-08-1949

Albrecht Wartena      02-08-1925  10-11-1947

Berlikum

Sipke Bouwma          15-08-1922  23-11-1947

Blija             

Hendrik Kroes        08-12-1928  12-02-1949

Boelenslaan             

Klaas Nicolai        10-12-1927  22-02-1949

Bolsward

Wiebren van der Spoel 16-09-1928  13-02-1949

Broek                         

Arend J Brouwer      20-07-1927  08-12-1948

Broeksterwoude

Tjeerd Nauta          28-07-1925  21-07-1947

Burgwerd

Melle Tjepkema        19-11-1925  23-06-1947

Bernardus Abma        16-01-1925  16-12-1946

Damwoude

Klaas G. de Groot    05-02-1924  12-07-1949

Dokkum

Durk van der Meulen  16-03-1923  22-01-1949

Pieter van der Meulen 30-08-1926  11-12-1947

Klaas Muller (of Mijller) 06-03-1920  20-12-1946

Donkerbroek ~ Fochteloo

Egbert Beverdam        06-04-1922  04-05-1946

Sjoerd A. Buma        11-11-1925  17-04-1946

Antonius D. van der Kleij 16-08-1927  06-09-1947

Willem Koenes          11-02-1923  17-09-1947

Jan Moeselaar          05-10-1926  03-11-1947

Gerrit Oostenveld      18-03-1923  10-02-1948

Marinus Schönthaler    21-08-1922  03-11-1947

Katharinus van der Weide 18-03-1919  19-04-1946

Drachten

Willem Bijlsma        15-02-1926  03-01-1949

Heerke H. Kijlstra    17-09-1926  02-06-1949

Johannes T. Trinks    12-071927  28-01-1950

Remmelt J. van der Veen 03-09-1919  20-09-1947

Frits J. Vogt          25-10-1940  05-02-1961

Driesum

Jacob van der Meulen  15-10-1922  15-05-1949

Dronrijp

Jouke Jensma          19-11-1927  02-08-1949

Eernewoude

Roel Kiers            03-11-1925  02-09-1947

Eestrum

Hessel Loonstra        15-02-1925  01-12-1946     

Engwierum

Klaas Aartsma          18-12-1926  28-03-1949

Ferwerd

Hessel Zijlstra        25-02-1925  02-03-1949

Franeker

Johannes P. van der Veen 15-06-1926  21-01-1949

Gaastmeer

Jetze Leenstra        11-08-1923  10-03-1948

Gauw

Eise Pool              02-09-1920  22-02-1946

Greonterp

Bauke Attema          02-03-1919  03-11-1947

Hardegarijp

Jetze van der Wal      20-07-1925  21-09-1947

Harkema

Tjitte Bouius          10-02-1926  14-08-1947

Harlingen

Hendrik Bergman        26-06-1926  02-12-1946

Jan Krijtenburg        08-06-1911  08-11-1947

Auke Stegeman          25-06-1927  25-12-1948

Timotheus F. Terpstra  04-11-1925  26-07-1949

Geert Visser          21-12-1925  12-10-1948

Haulerwijk

Geert Bosma            23-07-1927  29-07-1949

Minze Meijer          03-05-1927  01-08-1947

Auke Poutsma          17-02-1925  14-04-1949

Heerenveen

Sake Heemstra          07-04-1927  24-10-1946

Pieter Roda            20-01-1927  27-02-1949

Sijbren Smilde        25-01-1920  26-12-1947

Gerrit Vis            26-06-1927  29-12-1948

Hommerts

Gerben Dijkstra        30-08-1926  30-10-1949

Klaas Nieuwenhuis      28-05-1928  30-06-1949

Hoorn (Terschelling)

Pieter van Vierbergen  20-08-1907  08-11-1948

Hoornsterzwaag

Lieuwe van der Molen  02-10-1926  11-03-1949

Joure

Durk Brouwer          11-02-1927  12-11-1949

Uilke Cloo            09-07-1916  10-01-1949

Jan M. Harmsma        14-05-1927  09-03-1949

Kortezwaag

Popke Krikke          02-06-1920  16-03-1949

Koudum

Gerrit de Jong        26-05-1926  02-04-1946

Kubaard

Rients T. Jorna        21-04-1925  07-04-1948

Siebren Koopmans      28-06-1927  07-11-1948

Leeuwarden

Pieter Boonstra        15-02-1925  26-01-1949

Hinne Brander          20-02-1923  17-04-1946

Jan Dijkstra          02-04-1926  06-01-1949

Klaas J. Faber        13-06-1927  23-04-1950

Oepke Feenstra        02-03-1927  02-08-1949

Hoite de Graaf        17-06-1927  03-02-1950

Durk de Haan          01-11-1926  19-08-1947

Dirk Hiemstra          19-12-1925  15-02-1949

Teake Hoeksma          12-08-1923  30-06-1947

Fedde Hoekstra        29-06-1925  16-10-1947

Gerben S. Hoekstra    09-12-1926  25-07-1947

Hendrik Jagersma      19-09-1926  20-12-1946

Gerrit de Jong        05-04-1918  13-08-1947

Herke de Jonge        08-07-1926  27-01-1948

Andries Koopmans      23-03-1925  08-04-1949

Willem M. Koot        13-07-1925  27-11-1946

Sietse Krol            20-08-1925  03-04-1947

Hessel J. Kuipers      04-05-1926  19-06-1947

Hendrik van der Land  28-02-1927  01-08-1947

Jan Luinstra          11-05-1922  25-10-1947

Joseph Meerding        04-05-1926  28-04-1949

Wiebe BH. Meeuwsen    04-01-1926  31-07-1947

Pieter J. Oosterbaan  07-03-1915  10-06-1949

Wilke Pellen          29-12-1927  29-02-1948

Frederik Pol          17-07-1925  08-09-1947

Gerardus Smits        23-11-1923  02-01-1947

Pieter Spa            22-09-1925  29-07-1948

Hendrikus Steggerda    18-11-1925  13-03-1949

Reinder A. Vellinga    04-12-1925  21-01-1948

Luitzen Visser        30-05-1925  13-12-1948

Jense Wibalda          26-08-1916  07-01-1949

Cornelis Wijnberg      14-01-1920  16-11-1947

Jan Wijning            29-05-1925  26-09-1949

Lemmer

Yme W. van Dijk        16-11-1927  26-10-1948

Lippenhuizen

Piet Hooijenga        08-01-1933  13-05-1954

Makkum

Johannes Adema        27-05-1929  02-08-1950

Arend de Haan          13-12-1922  10-07-1946

Bauke Volbeda          30-01-1926  02-02-1950

Marrum

Sije van Dijk          25-03-1925  21-01-1949

Minnertsga

Wijbe Binnema          30-11-1921  17-10-1948

Dirk D. Miedema        24-06-1924  29-12-1947

Noordwolde

Jan Bos                24-03-1925 13-09-1948

Hendrik Hogenkamp      27-11-1926  28-07-1947

Nijelamer

Yntze C. Hoogeboom    21-08-1914  20-09-1947

Nijland

Klaas Breeuwsma        30-01-1920  03-11-1947

Oenkerk

Metske Rekker          27-03-1925  10-03-1948

Offingawier

Hessel Visser          18-03-1922  16-11-1947

Oosterend (Henn.)

Anne van der Vliet    12-05-1927  01-12-1948

Oostermeer

Rienk Talstra          07-01-1927  22-05-1949

Oostmahorn

Rommert Jansma        29-09-1927  27-01-1949

Oostrum

Geert van der Ploeg    01-09-1925  31-07-1947

Osingahuizen

Arend Cnossen          26-09-1927  03-01-1949

Oude Bildtzijl

Johannes Tjepkema      07-01-1925  20-10-1947

Oudega (H.O.N.)

Sanne Wind            15-03-1925  05-09-1946

Oudega (small.)

Sieberen Elzinga      04-10-1925  12-05-1949

Oudemirdum

Jan Schotanus          22-08-1924  21-07-1947

Ouwster Nijega

Marten ter Heide      26-09-1926  05-06-1948

Peperga

Franciscus J. Stegeman 09-07-1925  24-12-1947

Schraard

Jacob Strikwerda      15-02-1924  27-11-1946

Sexbierum

Wiltje Kroese          19-09-1923  05-11-1947

Sybe Sybesma          07-08-1927  09-09-1949

Sint Annaparochie

Klaas Machiela        07-08-1927  28-01-1947

Sint Jacobiparochie

Luurtse de Boer        09-04-1925  24-03-1949

Wilhelm van Kammen    22-05-1925  10-02-1947

Andele Lautenbach      06-04-1926  23-12-1947

Sint Nicolaasga

Hessel J. Altenburg    31-10-1925  23-10-1948

Sneek

Gerrit van Aalderen    03-02-1925  26-05-1949

Thewis de Boer        27-03-1927  22-07-1946

Douwe van Foeken      07-01-1925  12-10-1947

Klaas Ooms            07-04-1918  02-09-1946

Auke Postma            06-05-1925  04-02-1947

Johan Thijssen        02-03-1926  31-05-1948

Anne de Vos            26-06-1925  30-10-1947

Stavoren

Meinte Jansen          08-09-1927  01-08-1949

Suameer

Mijndert Boonstra      30-08-1925  27-08-1947

Ternaard

Klaas Terpstra        22-04-1928  11-08-1947

Tietjerk

Jan Visser            08-04-1914  04-09-1946

Twijzelerheide

Lieuwe Wijbinga        17-03-1926  25-06-1946

Tzum

Wiebe Bruinsma        08-10-1926  21-07-1947

Lieuwe Greidanus      20-02-1925  20-04-1946

Ureterp

Douwe Lap              30-01-1925  29-03-1949

Warns

Albert H. Stuur        11-10-1926  08-10-1948

West Terschelling

Nico P. Krul          01-09-1921  10-06-1947

Cornelis Zeijlemaker  30-04-1923  23-12-1946

Wierum

Tinus Vonk            22-08-1925  29-07-1949

Wolvega

Teunis J. van der Brink 31-05-1926  20-05-1946

Roelf J. Eijgelaar    05-12-1926  21-01-1949

Albert Heida          29-11-1927  25-02-1949

Georg Lourens          04-11-1927  14-03-1950

Wommels

Anne van der Heide    29-03-1926  08-08-1949

Ferdinand T. Salverda  11-11-1922  02-10-1947

Woudsend

Jouke Hoekstra        10-07-1923  10-07-1947

Sijmen de Jong        22-10-1925  22-12-1947

Diedert Schilstra      01-12-1923  02-09-1946

Wijnaldum

Sieds Schaafstra      15-02-1925  12-07-1949

Zwaagwesteinde 

Romke Hekstra          11-02-1926  20-01-1949

Harke van der Meulen  04-12-1925  13-11-1947

Rense P. Veenstra      17-04-1919  07-02-1949

Zwagerbosch

Daniël van Nieuwenhuizen 03-05-1914  23-04-1949

Groetjes, Maikel

« Aangepast door sadminF op 3 apr 2014 20:51  » font vervangen voor betere leesbaarheid

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Jammer dat de hele lijst er als één brij tekst is opgegooid. Als het courier als lettertype was gekozen, zouden mooie kolommen zijn gevormd. Op het forum van Graftombe staan ze inderdaad mooi in het gelid.

Groeten van Richard

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Richard,

Op Graftombe heb ik ze inderdaad als Courier New geplaatst.

Dan is de ruimte voor bijv. een  i even breed  als een m.

Groeten

Cor

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...