Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Transport akte Abraham Blondel


Heidi

Recommended Posts

  • Member Group

Misschien te veel gevraagd, maar is er iemand die een transcriptie wil maken van deze transport akte?

Of een korte samenvatting?

Heel hartelijk dank,

vriendelijke groeten,

Heidi

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Het is wel een hele lap tekst om te transcriberen.

Hendrick Gerrit zn, droochscheerder, verkoopt aan Abraham Blondel een erf met het huis daarop staande, aan de noordzijde van de Loyersstraat, op de westerhoek van de Loyers cruysstraat. Breed omtrent 13 voet, het erf lang omtrent 46 voeten (lijkt dus niet helemaal bebouwd, anders hadden ze het woord erf wel weggelaten). Belendend zijn Thomas de Smith aan de westzijde en Jan in de Cat cramer aan de oostzijde, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Hendrik Willems .... (is doorheen geschreven).

Als borgen Jan Jaspers, bierdrager, en Pieter Paulus, tafellakenwerker

Datum 26 mei 1622.

Het tweede deel van de akte snap ik niet helemaal, misschien heeft iemand meer ervaring met dit soort aktes.

groet, Andries.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Hallo Heidi

De akte is wel te lezen maar ik kan hem net niet genoeg opblazen om het echt leesbaar te maken, je mag hem ook doorsturen naar mij dan vertaal ik de rest wel voor jou, groetjes Paula.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Andries en Paula heel erg bedankt, Paula ik stuur de akte naar je toe, neem alle tijd ik ben al blij dat iemand van zo'n lap tekst een transcriptie wil maken. Mijn cursus oud schrift is te lang geleden en te weinig blijven oefenen!

Groeten

Heidi

Link to comment
Share on other sites

  • Beheerder

Beste forumleden,

Een beter leesbaar PDF bestand van deze akte kunt u hier vinden:

Please login or register to see this link.

Heeft u liever een JPG bestand kunt u deze link gebruiken:

Please login or register to see this link.

Graag zien we uitkomsten van eventuele transcriptie tevens op het forum geplaatst, zodat we allemaal 'kunnen meelezen'.

Met een genealogische groet,

sadminF

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Met dank aan Paula voor de razendsnelle transcriptie:

1 wij Dominicus van Heemskerckszoon, Henrick Hudde

2 schepenen in Amsterdamme oirconde ende kennende dat

3 voor ons gecompareerd is Henricks Gerritszoon, droogscheerder,

4 ende gelieve vercofft ´t gedragen ende quijtgeschouden

5 te hebben Abraham Blondel een erve mettet

6´t huijs daer op staende, ende leggende aende noordsijde

7 vande Loijerstraet, op de westerhoeck vande

8 Loijers Cruijsstraet, breet omtrent dertein voet

9 ende lanck ´t voorschreven erve omtrent sess en viertich

10 voeten, daer lendende aen zijn Thomas de Smith

11 aende westsijde, ende Jan inde Cat, cramer aende

12 oostsijde, streckende voor van de straet tot achter

13 aende erve van Henrick Willemszoon Smith, in alle schijnden

14 ende hij comparant geliede daer afft all voldaen verwe.....?

15 be....vert? te wesen de lesten 10 ende mettet eerste soo dan

16 er daeromme als principael, Jans Jasperszoon,

17 bierdrager, ende Pieter Pleunszoon, taefellaecken

18 wercker, canede? comparend als waerborger te sam......?

19 ende elck een voor all belooffden sonder`t verbanden

20 van alle hunne goederen roerende onroerende puttende

21 toecomend en ´t voorschreven erve mettet huijs in manieren

22 voorseijt te vrijen, ende vrij te waren jaer ende dach alsmede

23 is gelijcken is schuldich te doen ende alle oude brieven affte

24 nemen, uijtgeseijt van sessendartich guldens jaerlijcx

25 rente daer opstaende naer luijt den brieve daer

26 van zijnde voorts quam mede voor ons scheppende van

27 voornoemt de voorschreven Abraham Blondel, ende bekende in

28 de voorschreven coop van meijdach lestleden aff tot zijner last

29 genomen te hebben als hij neeme mits desen derende

30 hier voorden geroert, belovende daeromme als principael

31 Pieter Sauluszoon, ende Gerrit Janszoon mede comparerende

32 als borger tezamen ende elck den voorall, die sell jaerlijcx

33 betaelen ende den voornoemde vercop ende zijnen opderen daervan

34 mitsgaders vande hooffdsomme vandien ten edutogen?

35 bevrijden, daervooren verbinden de voorschreven cop te voorschreven erve

36 mettet huijs ende voort metteborgen alle hunne goederen

37 roerende, onroerende put? ende toecomende, des belooffden de

38 ende de vercop, vercop respective wederom 10 sonder arch en

39 als oirconde 10 den 26e meij anno 1622.

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group

Een paar verbeteringen en aanvullingen:

1 Wij Dominicus van Heemskerck ende Henrick Hudde

2 schepenen in Amsterdamme oirconden ende kennen dat

3 voor ons gecompareert is Henrick Gerritszoon, droochscheerder,

4 ende gelieve vercofft opgedragen ende quijtgeschouden

5 te hebben Abraham Blondel een erve mettet

6 huijs daer op staende, ende leggende aende noordsijde

7 vande Loijersstraet, op de westerhoeck vande

8 Loijers Cruijsstraet, breet omtrent dertien voet

9 ende lanck ´t voorschreven erve omtrent sess en viertich

10 voeten, daer lendenden van zijn Thomas de Smith

11 aende westzijde, ende Jan in de Cat, cramer aende

12 oostzijde, streckende voor van de straet tot achter

13 aen 't erve van Henrick Willemszoon Smith, in allen schijne etc.

14 ende hij comparant geliede daer aff all voldaen ende wel

15 bet(ael)t te wesen de lesten p(enninck) metten eersten soo dat

16 hij daeromme als principael, Jans Jasperszoon,

17 bierdrager, ende Pieter Pauluszoon, taeffelaecken

18 wercker, (mede comparende) als waerborgen te samen

19 ende elcx een voor all belooffden (onder `t verbandt

20 van alle hunne goederen roerende onroerende p(rese)nte ende

21 toecomende) ´t voorschreven erve mettet huijs in manieren

22 voorseijt te vrijen, ende vrij te waren jaer ende dach als men

23 in gelijcken is schuldich te doen ende alle oude brieven aff te

24 nemen, uijtgeseijt van sessendartich guldens jaerlijcx

25 rente daerop staende naer luijt den brieve daer-

26 van zijnde, voorts quam mede voor ons schepenen van

27 voornoemt de voorschreven Abraham Blondel, ende bekende in

28 de voorschreven coop van meijdach lestleden aff tot zijnen last

29 genomen te hebben als hij neemt mits desen de rente

30 hier vooren geroert, belovende daeromme als principael

31 Pieter Sauluszoon, ende Gerrit Janszoon mede comparerende

32 als borgen tezamen ende elcx een voor all, dieselve jaerlijcx te

33 betaelen ende den voornoemde vercoper ende zijne goederen daervan

34 mitsgaders van de hoofftsomme vandien ten eeuwigen dagen te

35 bevrijden, daervooren verbindende de voorschreven coper 't voorschreven erve

36 mettet huijs ende voort mette borgen alle hunne goederen

37 roerende, onroerende p(rese)nte ende toecomende, des belooffden de

38 voors.? vercoper ende coper respective wederom etc. sonder arch etc.

39 In oirconde etc. den 26en meij anno 1622.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...