Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Betekenis gevraagd familienaam Genee


Maikel Galama

Recommended Posts

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

rond 1811/1812 nemen 2 broers en 1 zus de familienaam Genee aan:

Tjerkwerd, deel 1 folio 91

Genee, Otte Eeltjes, Ferwoude

Kinderen:

Antje 4, Wytske 2

Workum, deel 1 folio 53 verso

Genee, Hendrik Willems weduwe, Baukjen Eeltjes, Workum

Kinderen:

Jalkjen 21, Willem 20, Wytske 17, Eelkjen 14

Workum, deel 1 folio 42 verso

Genee, Ids Eeltjes, Workum

Kinderen:

Wytske 10, Willem 5, Eelke 10 mnd

De familie komt oorspronkelijk uit de buurt van Franeker maar woont rond 1811 grotendeels in de buurt van Workum.

Aanvankelijk zag ik bij deze rk familie het beroep schoenmaker en later vooral veehouder.

Heeft iemand een idee wat de naam Genee betekent ?

Het Meertensinstituut schrijft dat het een adresnaam is.

Maar naar welk adres verwijst de naam dan ?

Zelf denk ik eerder dat het iets met de schoenmakerij te maken heeft maar weet eigenlijk niet zo goed waarom ik dat denk..........

Weet iemand hier iets zinnigs over te zeggen ?

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Hallo,

ik word getriggerd door de afkomst uit "de buurt van" Franeker. Ik neem aan dat je de in deze link genoemde studentensociëteit kent:

Please login or register to see this link.

Het is misschien al te optimistisch om een familieband met de daarin genoemde Jan Ales te proberen te leggen, maar je weet maar nooit.

groet, Andries.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Bij het CBG is meer bekend over de naam Genee, heb je al contact gehad met

Please login or register to see this link.

?

je komt dan op zijn site en de gegevens

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Andries en Ludmilla,

en natuurlijk heb ik even gebeld met de familie Genee die bij het CBG vermeld staat, makkelijker kan het niet genaakt worden.  gl&

De heer Genee was niet thuis maar van mevrouw Genee hoorde ik het verhaal zoals dat op hun site vermeld staat en ook door Andries genoemd wordt:

Please login or register to see this link.

Het is een voorlopige aanname bij gebrek aan een betere verklaring.

Jammer, het geeft mij geen tevreden noch afgerond gevoel..........

Het restaurant bij het kaatsveld ken ik van een familiebijeenkomst een jaar of 10 terug, alleen.....ik weet me er bijna niets meer van te herinneren !

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Dan maar hopen dat voetbalkenniscoryfee Wilfred Genee binnenkort in het bekende stambomenprogramma komt opdraven. Misschien dat het team een sluitende verklaring kan presenteren ....

groeten, Andries.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hoi!

Ik heb me hier ook wel eens over gebogen. Hier mijn bevindingen, welke geen van alle bijdragen aan de oplossing van de vraag. De enige link tussen de diverse gegevens is de herberg, maar een matrozenkroeg in Arum?

Via

Please login or register to see this link.

Bocht van Guinea

De Bogt van Guinee was een geliefkoosd uithangbord bij matrozenkroegen en hoewel er nooit informatie over zo’n herberg gevonden is zal die er vermoedelijk wel haast zijn geweest. De straatnaam komt al voor in 1741. De straatnaam Bocht van Guinea herinnert aan een weinig bekend deel van ons koloniaal verleden. Sinds de 17de eeuw lagen er aan de Afrikaanse Golf van Guinea Nederlandse handelsposten waar slaven werden gekocht die onder erbarmelijke omstandigheden naar Amerika werden vervoerd om te gaan werken op plantages. Ze werden in de 19de eeuw zelfs door het KNIL in dienst genomen om een tekort aan soldaten in Indië op te vangen. In 1872 kwam er een eind aan de Nederlandse band met de Golf van Guinea, want toen verkocht Nederland zijn vestigingen aan Engeland. In hetzelfde jaar vond hier de roofmoord op de rijke weduwe Van der Kouwen en haar dienstbode Neeltje Beeloo koelbloedig plaats. Dit maakte zoveel indruk dat de straatnaam Bocht van Guinee op verzoek van de bewoners zelfs gewijzigd werd in Huijgenspark. De moordenaar Hendrik Jut leeft voort in de kermisattractie “Kop van Jutâ€.

Via

Please login or register to see this link.

Te Amsterdam waren in 1700, alleen in de Nieuwstraat, twee logementen van dien naam, en toen de Jonkers- en Riddersstraten nog waren opgevuld met matrozenkroegen en speelhuizen hing ook daar aan meer dan een de Bocht van Guinea uit. Van een dezer laatst en komt de afbeelding op het titelblad voor. Op een ander zoodanig bord las men:

* Dit 's in de Bogt van Guinee.

Men tapt er bier en wijn en men eet er visch meê.

Te 's Gravenhage, Leiden en in andere steden vindt men straten, de Bocht van Guinea geheeten; doch die zich dan ook onderscheiden door dat zij in een halven cirkel zijn gebouwd, en daaraan kan de naam zijn toe te schrijven, zonder dat wij er stellig bij hebben te denken aan een uithangbord.

Verder is Theunis Eeltjes te Witmarsum

Quotisatiekohieren 1749

Theunis Eelkes, Wonseradeel

              Plaats:  Witmarsum

        Omschrijving:  gering arbeider

          Gezin volw:  2 en kind: 1

              Aanslag:  10-1-0

            Verhoging:

            Vermogen:

                Bron:  Wonseradeel, fol. 10

En ook te Arum, volgens het Algemeen Register op Voornaam via

Please login or register to see this link.

3528Teunis Eelkes Arum (Won) Witmarsum (Won) Nee Nee Ja  (pers. koh. / 1749 / in speciekohieren bewonerslijst)

3318Teunis Eelkes Witmarsum (Won)                                 Nee Ja Nee

naamgever van het parenteel Genee, vermoord in januari 1755, zie ook

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1755

Dopeling: Rintjen

Gedoopt op 23 maart 1755 in Arum

Zoon van Gerardus Timens van den Wijngaert en Gertje Rintjes

Doopheffer: Jetse, grootmoeder van moederskant

Opm.: De grootmoeder was lidmaat van de kerk van Parrega, de vader was gevlucht wegens moord met gebruikmaking van een mes in januari 1755, gepleegd tegen ene Teunis Eeltjes. Deze man was hospes in de Herberg "De Kat".

Herv. gem. Arum, doop 1748-1779

Inventarisnr. : DTB 794

En dan de volgende informatie van

Please login or register to see this link.

"Rintje ten doop gepresenteert door de gr. moeder van moederszijde genaamd Jetse ....., zijnde lidmaat in de gemeente Jesuitten? te Parrega. De vader gevlugt, hebbende op een moorddadige wijze met een mes een dodelijke wonde gegeven in de maand Jan 1755 aan eenen Teunis Eeltjens, Hospes in de Herberg genaemd "De Kat".

Geertje op 13 mei 1763 (dossier 2967) en 21 maart 1765 (dossier 3052) door het Hof van Friesland veroordeeld "te sitten op water en brood de tijd van veertien dagen". Vlgs dossier 2967 had Geertje na de verdwijning van haar man in 1755 een relatie aangeknoopt met Ate Ydes. Uit deze relatie werd op 13 december 1762 te Arum een dochtertje geboren (naam niet gevonden). Een huwelijk met Ate was niet mogelijk omdat er van het overlijden van Gerard geen bewijs kon worden overlegd. De volgende gegevens worden medegedeeld:

- Gerardus was ten tijde van zijn huwelijk in 1751 van beroep arbeider te Arum

- Gerardus heeft op 17 januari 1755 de herbergier van "De Grauwe Kat" onder Arum een gevaarlijke wonde door zijn mes toegebracht.

- (Uit het grootboek van het schip Sparenrijk volgens verklaring van de Bewindhebberen der Oostindische Compagnie:) Gerardus heeft de volgende morgen de vlucht genomen met het compagnieschip "Sparenrijse" Op 6 augustus 1756 heeft hij de dienst van de Compagnie verlaten en is overgelopen naar de Pruisen. Op het Oostindisch Huis was hij bekend als: Gerardus Teems van Rinseveen of liever om wel te noemen 't Reensche ander Rhenenscheveen [Veenendaal, rw] bij Uitrecht gelegen, zijnde de geboorteplaats van Gerardus. Zijn broer Leendert wordt verhoord en verklaard geen bericht van zijn broer ontvangen te hebben "als alleen dat hij eens hadde gehoord van een man woonachtig te Harlingen Gerlandt Pier wordende genaamd dat die hem in de Westindien hadde gesien en gesproken, dog was sulks van sijn gedagte wel een jaar a twee geleden"

In 1764 overleed Ate Ydes. Geertje, nu wonende tot Tjerkwerd had "sig wederom door ene Bauke Jan, zijnde een matroos met een been laten beswangeren" OP 6 februari 1765 kreeg zij een zoon (naam niet gevonden). Geertje "consenteerde waar te zijn dat zij in die jaare 1763 tot Almenum eeven buiten Harlingen heeft gewoond, dat indie zomer de stasgragt aldaar ais geslatten en in deselve heeft gewerkt een Geldersman Ysak.... zonder de toenaam te weeten die bevoorens met een buikscheepje heeft gevaren van de Coopman Folkert Peeters te Harlingen, welke persoon aan gedetineerde heeft verklaard, ,dat hij haar man Gerardus Tymons heel wel had gekend en int seekere wist hij overleden was in een sogenaemd Siek- of Pesthuijs op een uijtlandig plaats die hij toen al noemde, maar haar gedaagde ontgaan was." "Dat sij seer arm en verlegen zijnde met haare twee kinderen, in de zomer van den jare 1763 bij haar in slaapstee en in de kost heeft gekregen, eenen Bauke Jans van Harlingen, die een zeer been had het welk naderhand ook is afgezet geworden, dat zij toen als wilde, dat hij van haar soude afgaan metterwoon, en sig teffens addresseerde aan haare alimentationis, de kervoogden van Parrega, met versoek van onderhoud, dog sulx niet bekwam, en zij om niet van de honger te sterven, de opgedagte Bauke Jans bij haar verbleef, dat hij ook bij deselve is verbleeven tot soo lange zij daar woonde aan maij 1764 toe. Dat zij inmiddels dikmaals over een huwelijk hadden gesproken, en hoopten door verklaringe van 'smans overlijden nu te mogen trouwen, dat hier op met elkanderen, op sterk aanstaan van hem Bauke Jans, tot vleeschelijke gemeenschap zijn overgegaan, waardoor zij bevrugt en thans van een jonge soon verlost is sijnde Bauke Jans ook nog tweemaal bij haar te Tjerkwerd geweest en wenste alsnog met haar in de egt verbonden te mogen worden.

De Grauwe Kat staat nu nog op de kaart, halverwege Witmarsum en Arum.

Krant van Toen biedt geen soelaas, Historische kranten ligt er momenteel uit.

Overigens komt de naam Genee b.v. eind 17e eeuw ook voor in Brugge Rijksarchief België

Please login or register to see this link.

zoeken naar personen; eveneens in de scheepssoldijboeken van het VO:, een vermelding van een opvarende uit Brussel in 1706, en één uit Brugge! In 1746.

En tenslotte is het een hele lastige naam om te googelen.

groeten van Jacqueline

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Ik vind het een prachtig verhaal Jacqueline. Daar heb je heel wat tijd in gestopt. Je was er dus al eerder mee aan het speuren geweest, neem ik aan. Het blijft een uitzondering dat er van "kleine luiden" zo'n compleet beeld is op te roepen. Wat mij betreft ligt er een draaiboek voor de uitzending Wilfred Genee in "Verborgen Verleden".

groetjes, Andries.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Jacqueline en Andries,

mooie verhalen inderdaad en rijp voor ''verborgen verleden'' want moord doet het altijd goed........

Maar ik zie nog steeds niet de logische relatie tussen ''Bogt van Guinee'' en ''Genee''.

Het zij zo.

Maar misschien komt er ooit een duidelijk antwoord.

Misschien.....ooit.........

Bedankt in ieder geval voor het meedenken !

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Guest Andries Koornstra

Hoi,

ik heb nog eens jouw vraagstelling, hier helemaal bovenaan, gelezen Maikel. Ik ben zo langzamerhand wel nieuwsgierig geworden waarom je de vraag stelde - je bent meestal wat zuinig met uitingen omtrent het waarom van je doelstelling!

Maar in ieder geval, als Genee iets uit de schoenmakerij zou moeten zijn:

Please login or register to see this link.

. Ik heb het zelf helaas te druk daar verder naar te speuren.

groetjes, Andries.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Andries,

Ik ben zo langzamerhand wel nieuwsgierig geworden waarom je de vraag stelde - je bent meestal wat zuinig met uitingen omtrent het waarom van je doelstelling!

Meen je dat nou ? Ik ben gewoon nieuwsgierig naar de betekenis van de naam Genee....

Of moet ik vertellen dat er iemand van plan was de rk begraafplaats te bezoeken op zoek naar de familie Genee ? En toen een bordje van mijn archief zag en er de voorkeur aan gaf bij mij naar binnen te lopen en samen met mij -in grote lijnen- op zoek te gaan naar de familie Genee ?

Hoe dan ook, in de loop van het gesprek vroeg ik: wat betekent de naam Genee eigenlijk ?

Helaas, er kwam geen antwoord maar de vraag bleef bij mij hangen 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_laugh.gif" alt=":laugh:">

En nu zoek ik nog steeds en denk alweer aan een andere mogelijkheid.

Misschien moeten we bij ''Genee''wel aan ''genade'' denken, is het friese woord hiervoor niet ''genea'' ?

Genade voor de moordenaar van hun voorvader ?

Misschien moeten we ook wel denken aan het woord ''gene'', hun vermoorde voorvader zowel als de moordenaar bevinden zich inmiddels aan ''gene'' zijde..........

Maar mijn eerste ingeving was dat het een voorwerp was dat gebruikt werd bij schoenmakers maar daarvan heb ik niets kunnen vinden ter ondersteuning, ook jouw link leverde niets op.

Genoeg gefantaseerd.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Member Group

Zou het niet een Hugenot familie kunnen zijn? Want het is een franse naam. 

Please login or register to see this link.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Dag Maikel,
 
Betekenis van de naam Genee:
 
We gaan zoeken met het woord "Gene".
Op de website ShtetlSeeker levert dit meer dan honderd scores op.
Hierbij zitten niet alleen plaatsnamen, maar ook namen van rivieren, bossen en boerderijen.
Dan hebben we ook nog samengestelde plaatsnamen, waar  "Gene" in voorkomt.
Dus de betekenis "Adresnaam" voor de naam Genee zou best eens goed kunnen zijn.
De plaatsen, c.a. komen o.a. voor in landen zoals Frankrijk, België, Nederland, Italië en Spanje.
 
Enkele voorbeelden:
- Gené populated place in France
- Chêne populated place in France
- Genêts populated place in France
- Rivière La Chene stream in France
- le Chêne farm in France
- Gênes populated place in Belgium
- Chêne stream in Belgium
- Gent populated place in Belgium 
- Torrente de Gene intermittent stream in Italy
- Genua populated place in Italy
- Rivièra de Gênes coast in Italy
- Chênes populated place in Spain
- Golf van Guinee gulf in Africa
- Genemuiden populated place in the Netherlands
- Kortgene populated place in the Netherlands
- Genderen populated place in the Netherlands 
- mogelijk ook Genève populated place in Switserland
 
Van de plaatsnaam Gent is de betekenis bekend:
Deze plaatsnaam is afgeleid van het Keltische woord "Ganda".
Ganda betekent samenvloeiing of monding.
Dat heeft dus alles te maken met stromend water.
Bij de stad Gent vloeien de rivieren de Schelde en de Leie samen.
Genève ligt aan de monding van de Rhône en is ook ontstaan uit een Keltische nederzetting.
De Bocht van Guinee is natuurlijk niet zo benoemd door de Kelten.
Ik neem aan dat Europese zeevaarders die naam hebben meegebracht naar de Goudkust.
Vervolgens nam een zeeman deze naam weer mee naar Franeker.
 
Mvrgr,

 

Henk Elsinga

 

Edited by henk elsinga
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Henk en hjacoba,

 

Henk, dank je voor het bericht dat je me privé toestuurde en waarin je mij om een reactie vroeg.

 

Allereerst wil ik zeggen dat ik niet zo vaak meer op het Stamboomvragenforum kom omdat ik vrijwel klaar ben met mijn eigen onderzoek maar ook vooral omdat ik veel via Facebook werk.

 

Van Stamboomvragenforum heb ik geen melding van je reactie ontvangen, ondanks mijn instelling ''Wijze van melden voor reacties op onderwerpen die u volgt'' ''onmiddellijk melden via e-mail''

Desalniettemin mijn oprechte excuses!

 

Dat de naam een aardrijkskundige betekenis heeft en misschien wel iets als ''samenvloeiing'' zou kunnen betekenen lijkt mij best wel mogelijk.

Maar moeilijk bewijsbaar blijft het wel............

 

Ook hjacoba bedankt !

 

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...