Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Kerkarchief, Hervormde kerk van Wolsum en Westhem (Wijmbritseradeel)


Anton Musquetier

Recommended Posts

  • Member Group
Anton Musquetier

Geachte Medeonderzoekers

Vandaag 22 september 2012 geplaatst 8150 gefotografeerde pagina-s van het kerkarchief van de

Hervormde kerk van Wolsum en Westhem waaronder ook de Hervormde lagere school te Wolsum;

De kerkvoogdij vormde het bestuur van de Hervormde lagere school te Wolsum, die in 1932 ontstond door omzetting van de openbare school in een bijzonder. Reeds in 1937 moest de school weer sluiten wegens gebrek aan leerlingen. Het schoolbestuur besloot tot fusie met de bijzondere school van Nijland-Tjerkwerd.

op

Please login or register to see this link.

Het volgende project is Woudsend-Ypekolsga-Indijk en Smallebrugge de

Hervormde en Doopsgezinde kerk en ook de Rooms Katholieke parochie Woudsend (Sensmeer)

Ook vindt u op

Please login or register to see this link.

Doop – Trouw - Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconie rekening boeken,

Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, verbouwingen aan de kerk met bestek en tekening enz.

van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 214.000 bladzijden gefotografeerd.

â–ªAalsum-Wetsens-1772-1812

â–ªAchlum-Hitzum-1656-1934

â–ªAnjum-1684-1812

â–ªAkkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden-1602-1812

â–ªBirdaard-Janum-1645-1796

â–ªBlija-Hogebeintum-1611-1980

â–ªDantumadeel-Trouwen-Gerecht-en-Doopsgezinden-1796-1809 

â–ªDantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook Zwaagwesteinde

â–ªDokkum-1605-1829   

â–ªDongjum-1671-1970 

â–ªDonkerbroek en Haule-1701-1934

â–ªEe-Engwierum-1659-1850

â–ªFerwerd-1654-1934

â–ªGaastmeer-Nijehuizum-1720-1939

▪Goënga-Gauw-Offingawier-1667-1918

â–ªHallum-1532-1934 en Doopsgezind Hijum

â–ªHeeg-1594-1915

â–ªHerbaijum-1730-1903

â–ªHolwerd-Diaconierekeningen-1749-1823

â–ªIJsbrechtum-Tjalhuizum-Tirns-1705-1852

â–ªJoure-1802-1856

â–ªJutrijp-Hommerts-1682-1812

â–ªMakkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897

â–ªMarrum-Westernijkerk-1619-1962

â–ªMetslawier-Niawier-1658-1850

â–ªMidlum-1605-1970

â–ªMinnertsga-1655-1882

â–ªNijland-1651-1812

â–ªOlde-Nijeberkoop-1714-1850

â–ªOosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966

â–ªOosthem-Abbega-Folsgare-1723-1812

â–ªOppenhuizen-Uitwellingerga-1599-1987

â–ªOudega-Idzega-Sanfirden-1742-1812

â–ªPeins en Zweins-1653-1971

â–ªReitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

â–ªRinsumageest-Sijbrandahuis-1628-tot-29 maart 1812

â–ªRied en Boer 1614-1972

â–ªSchalsum-1636-1971

▪Scharnegoutum-Loënga (Hervormd)-1645-1967

â–ªScharnegoutum (Gereformeerd) 1867-1970

â–ªSloten 1594-1934

â–ªTjerkgaast-Doniaga-St.Nicolaasga-Idskenhuizen-Legemeer=Langweer-1613-1936

â–ªTzum-1634-1909 

â–ªWanswerd-Jislum-1686-1977

â–ªWesthem en Wolsum  in bewerking

â–ªWolsum en Westhem 1715-1968

â–ªWijmbritseradeel-Trouwen-voor-het-Gerecht-1758-1811

â–ªWolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

Met vriendelijke groet

Anton Musquetier

Please login or register to see this link.

Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief

van Friesland met ca. 232.665  familienamen,

ook uit andere Provincies, en ca. 214.000

gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...