Jump to content

Nieuwsbrief Allefriezen.nl


Maikel Galama

Recommended Posts

  • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

de eerste nieuwsbrief van www.allefriezen.nl is verschenen, ik plaats hem hieronder.

Groetjes, Maikel

Voorwoord nieuwsbrief voor AlleFriezen

Geachte lezer, was u de 10 miljoenste bezoeker van onze website? Gefeliciteerd!

Als u aan het websurfen bent zult u regelmatig worden lastig gevallen met deze meldingen op uw scherm. Meestal is dit een irritante manier om de aandacht te vestigen op websites waar u helemaal niet wezen wilt.

Toch is het heel goed mogelijk dat u een dezer dagen daadwerkelijk de 10 miljoenste bezoeker op onze website bent geweest. Als regelmatige gebruiker van onze website, zult u gemerkt hebben dat Alle Friezen reclamevrij en helemaal gratis is. Dus geen pop-ups, felle knipperende reclameteksten op Alle Friezen. Niks van dat alles: je zou bijna denken waar doen die mensen het van?

Voordat ik op die vraag inga, wil ik u allereerst van harte welkom heten bij deze eerste nieuwsbrief van de website Alle Friezen. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de regelmatige geinteresseerde bezoeker van onze website en voor de mensen die zich professioneel met archivering, digitalisering en de burgerlijke stand bezig houden. Maar ook als u zich niet tot deze doelgroepen rekent mag u gerust doorlezen.

U weet dus waarschijnlijk wel dat op Alle Friezen de openbare akten van de burgerlijke stand te vinden zijn. Akten van de meeste gemeenten in Friesland, sinds de invoering van de bevolkingsadministratie in 1811, nu meer dan tweehonderd jaar geleden.

Met onze website geven we invulling aan de woorden die Geert Mak uitsprak bij de start van Alle Friezen in 2009: door het digitaal ontsluiten van historisch materiaal wordt de afstand tussen heden en verleden verkleind. Moest u vroeger voor een kopie van een akte van uw voorouders naar het gemeentehuis of naar Tresoar, waar u niet zelden in een sombere kelder uw naspeuringen moest verrichten. Nu kunt u dat rustig met een kopje koffie achter uw PC doen op een moment dat u goed uitkomt. De drempel om deze schat aan materiaal te raadplegen is veel lager geworden. En daardoor kunt u, bijvoorbeeld door het zien van het handschrift van uw overgrootvader op de geboorteakte van uw grootmoeder, dichter bij die voor u belangrijke gebeurtenis in het verleden komen te staan.

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de akten van de burgerlijke stand is niet de enige doelstelling van Alle Friezen. Als gemeenten, Provincie en Tresoar zijn we heel zuinig op ons origineel bronnenmateriaal. U kunt zich voorstellen dat dit kwetsbare papier te lijden heeft onder die 10 miljoen bezoeken. Door te digitaliseren kunnen de papieren brondocumenten beter en goedkoper geconserveerd worden.

Tot slot is er nog een laatste reden waarom digitaliseren een goed idee is: als gast van onze website bent u voor ons goedkoper dan wanneer u met tien miljoenen mensen bij ons op de koffie komt op het gemeentehuis. U bent van harte welkom hoor, daar niet van, maar nu u thuis blijft hoeven wij minder ambtenaren in te zetten. En daarmee kom ik terug op de vraag die ik in de eerste alinea stelde: daar doen we het dus van.

Het is geweldig om op Alle Friezen naspeuringen te doen naar het trouwen en rouwen van uw voorouders. Maar het is natuurlijk nog mooier als deze gegevens aanknopingspunt kunnen zijn om uw familiegeschiedenis meer in te kleuren. Dan komt het verleden pas echt dichtbij. We hebben daar in deze eerste nieuwsbrief een ontroerend voorbeeld van opgenomen. Als u ook mooie of ontroerende verhalen over uw familiegeschiedenis ontdekt, houden wij ons aanbevolen. Wij wensen u veel plezier met het ontdekken van uw familiegeschiedenis.

Namens de redactieraad en de technische commissie van alle Friezen,

Simen Stamhuis Gemeentesecretaris Schiermonnikoog

Deelnemersbijeenkomst AlleFriezen

Donderdagmiddag 19 april vond bij het Historisch Centrum Leeuwarden een bijeenkomst plaats voor de aan AlleFriezen.nl deelnemende gemeenten. De gemeenten Kollumerland, Menaldumeradeel, Harlingen, Achtkarspelen, Ameland, Boarnsterhim, Vlieland, Schiermonnikoog, Littenseradeel, SudWestFryslan en Leeuwarden waren vertegenwoordigd.

Na een korte terugblik wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar, waaronder de enorme toename van het aantal bezoeken aan de website en het toetreden van nieuwe gemeenten, was het tijd om vooruit te kijken. Wat zijn onze doelen voor de toekomst?

Allereerst hebben we met alle deelnemers de hoop uitgesproken om ook de laatste 5 Friese gemeenten, die nog niet deelnemen, te kunnen overtuigen van het nut en belang van AlleFriezen.nl. We zullen hierin gezamenlijk gaan optrekken. Voorzitter van de Redactieraad, Simen Stamhuis, deed een oproep aan de gemeenten hun eigen homepage op AlleFriezen in te vullen en kenbaar te maken of men in de toekomst zitting wil nemen in de Redactieraad of Technische Commissie.

De belangstelling voor de AlleFriezen-website is zo groot, bijna 10 miljoen bezoeken, dat we dat mooie resultaat natuurlijk vast willen houden. Vrijwilligers van Tresoar werken hard aan het inkloppen van de gegevens uit het volgende 10-jarenblok (geboorten 1903-1912, huwelijken 1923-1922 en overlijdens 1943-1950). Maar ook zijn er tijdens deze bijeenkomst ideeen geuit over het aanvullen van de site met andere gemeentelijke bronnen. Pictura presenteerde middels de website www.velehanden.nl het project Bevolkingsregisters van Stadsarchief Amsterdam. Ook voor Alle Friezen zouden bevolkingsregisters een prachtige aanvulling zijn.

Daarnaast heeft Pictura uitleg verzorgd over het gedeelte waar de niet-openbare Burgerlijke Stand akten opgeslagen kunnen worden. Inmiddels werken 9 gemeenten met dit niet-openbare gedeelte.

Tot slot van de bijeenkomst was er een rondleiding door de stad. Stadsgids Henk Oly vertelde boeiend over de huizen van de voorname Leeuwarders. Mata Hari, zussen van Vincent van Gogh, Menno van Coehoorn, tuinarchitect L.P. Roodbaard, schilder Gerrit Benner en nog vele anderen.

Kortom: AlleFriezen hadden een nuttige en interessante middag.

Gemeente Kollumerland ook deelnemer

Kort geleden heeft de gemeente Kollumerland een contract met Pictura afgesloten waardoor ook deze gemeente deelnemer aan de site AlleFriezen is geworden. Er wordt hard gewerkt aan het digitaliseren van de registers. Het zal daarom ook niet geweldig lang meer duren dat ook deze registers online gaan.

De website AlleFriezen is een succes, zowel in het aantal bezoekers als ook deelnemende gemeenten! Nog maar 5 te gaan. We hopen dat ook deze gemeenten op niet al te lange termijn deel zullen gaan nemen.

Flessenpost en AlleFriezen

Onlangs werd de redactie van AlleFriezen benaderd door een nazaat van kapitein H.S. de Jong van Schiermonnikoog. Deze nazaat bezat een stuk papier met als kop links de tekst H.S. de Jong, in het midden een portretfoto (van H.S. de Jong?) en rechts de tekst A.T. Visser.

Dit wordt gevolgd door een tekst (op de afbeelding niet leesbaar) waarin hoogstwaarschijnlijk de aantekening waar en wanneer het echtpaar gehuwd was. Daarna volgen de notities over de geboorte van kinderen.

Mede dankzij AlleFriezen kon de nazaat niet alleen de volledige namen van het echtpaar achterhalen, Hillebrand Jans de Jong en Aukjen Tjipkes Visser, maar ook de huwelijksdatum en huwelijksplaats: 29 oktober 1854 te Schiermonnikoog. Ook de geboorteakten van de kinderen, voor zover op Schiermonnikoog geboren, werden gevonden.

De laatste aantekening is over zoon Sievert Jan, geboren in het Nieuwediep op 23 november 1873. Daarna werd niets meer aangetekend. De reden daarvan werd achterhaald dankzij verder speurwerk en eerder gepubliceerd onderzoek.

Hillebrand Jans de Jong werd te Schiermonnikoog geboren op 23 november 1826. Hij werd zeeman en bleef tot augustus 1873 met zijn gezin op Schiermonnikoog wonen, om daarna te vertrekken naar Den Helder. Als kapitein was hij vanaf 1860 lid van het Schiermonnikoger zeemanscollege De Herkenning.

In 1873 werd hij kapitein op de bark Nederland en Oranje (varend voor P.A. van der Drift te Alkmaar). Hij vertrok op 2 maart 1874 voor een reis vanaf Texel naar St. John (New Foundland). In augustus 1874 verscheen in Handelsblad een bericht dat na vertrek niets meer vernomen was. En dan verschijnt in het Handelsblad van 25 oktober 1874 een bericht dat de reder te Alkmaar twee brieven ontvangen had van kapitein de Jong van het schip Nederland en Oranje, die in een fles op de kust van Frankrijk waren aangespoeld. Uit die twee brieven of eerder verslagen bleek dat men vanaf 21 maart onophoudelijk met zware stormen en hooggaande zeeen te maken had met uiteindelijk zodanige schade dat het schip lek sloeg, water maakte en men voortdurend moest pompen. Het was op den 14 april smorgens om 2 uur, toen men zich op 460 N.Br. 140 W.L. bevond, het schip reeds half vol water zoodat de kapitein, daar alles ook de booten op het dek stuk geslagen waren, geen uitkomst meer zag en redding voor onmogelijk hield. Hij eindigt zijn 2e brief, blijkbaar geschreven in de laatste oogenblikken en met de dood voor oogen, dan ook met een laatste groeten aan zijn patroon en eene aanbeveling van zijne ongelukkige vrouw en kinderen. [A.J. Maris en D. Th. Reitsma, Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds (Schiermonnikoog 2009), p. 288-289]

Een soortgelijk bericht verscheen in de Leeuwarder Courant van 30 oktober 1874 (zie afbeelding). In dit bericht, die op onderdelen verschilt van het bericht in het Handelsblad, werd nog toegevoegd dat er 15 personen, waaronder 6 van Schiermonnikoog, waren omgekomen en dat de kapitein en stuurman gehuwd waren. De kapitein liet vrouw en 8 kinderen na. (www.dekrantvantoen.nl)

Deze 8 kinderen zijn allemaal vermeld op het hierboven beschreven papier. De weduwe Aukjen Tjipkes Visser overleed op 1 januari 1876 te Den Helder. En dit kan mede verklaren waarom de familie-aantekeningen niet zijn voortgezet.

Captcha, wat is dat?

Bezoekers die via het reactieformulier foutmeldingen en opmerkingen doorgeven, zullen hebben gemerkt dat er recentelijk een kleine aanpassing is geweest. Er is namelijk een zogenaamde CAPTCHA ingebouwd. Dit is een reactietest die bij het verwerken van gegevens wordt gebruikt om te bepalen of er al dan niet sprake is van een menselijke gebruiker. De afkorting staat voor Completely Automated Public Turingtest to tell Computers and Humans Apart. Aangezien de mailbox van AlleFriezen de tweede helft van vorig jaar geregeld slachtoffer werd van spam-berichten, was invoering hiervan noodzakelijk.

Ter illustratie; van alle mailtjes die gedurende binnenkwamen, was ruim 2/3 te kwalificeren als zijnde spam.

Eigen bijdrage?

Mocht u als bezoeker een leuke bijdrage kunnen leveren aan deze nieuwsbrief dan houden wij ons daar van harte voor aanbevolen. Wij zjin zeer geinteresseerd in uw onderzoeksresultaten, mocht u een bijzonder familielid hebben gevonden of een bijzondere akte, laat het ons weten. Ook uw reacties over de site vernemen we graag. Kunnen we uw bijdrage wellicht in de volgende nieuwsbrief meenemen. Deze nieuwsbrief zal tweemaal per jaar verschijnen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kèren

Maîkel,

Was wel even zoeken waar je je kan aanmelden....keek er steeds weer overheen...zucht

Toen ik het vond, dacht ik ah waar anders! 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_oops.gif" alt="B-9">

Keren

Link to comment
Share on other sites

  • Member Group
Maikel Galama

Zonder verder commentaar.............

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_grin0.gif" alt="default_grin0.gif">

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...