Jump to content
Vervelende mededeling: SVF forum site gaat stoppen. ×

Notarieel archief Den Haag 1681


Maikel Galama

Recommended Posts

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

ik heb een akte uit het notarieel archief van Den Haag 1681 ontvangen maar heb moeite om de inhoud te begrijpen.

De datum is van 18-03-1681 en het zou om Vroutgen Allerts gaan, weduwe van Yga Galaman.

Kan iemand deze akte voor mij iets toegankelijker maken ?

Een letterlijke vertaling mag, maar is op dit moment niet noodzakelijk.

Als ik eerst maar iets meer van de inhoud weet.

De akte is te zien via onderstaande link:

Please login or register to see this link.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Nou Maikel, als je had gezegd dat het een akte uit een Arabisch land was had ik het ook geloofd, wat kan schrift veranderen in 400+ jaar. 

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hoi Maikel

Je had er vast op gerekend dat ik dat wel kon vertalen, stuur hem maar naar mij toe, want ik kan hem op het scherm niet uitvergroten, ik zie een hoop geklieder maar het is geloof ik wel te doen. Groetjes Paula.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi Paula en Erick,

Paula, ik had echt niet op je gerekend, ik wist zelfs niet dat je zoiets kunt............

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Nee ik jok, ik weet dat je het kunt maar ook dat je het druk hebt.

Maar hoe dan ook, ik stuur je hem in 2 delen toe.

En Erick, misschien heb ik me vergist en komt hij inderdaad uit een Arabisch land !

Als ik het echter goed zie begint de akte in het Nederlands....

Op huijden den XVIIIen Marty Anno XVI eenhonderd tachtig compareerden voor mij etc.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hoi Maikel

De akte is zeker goed te lezen, (het is zeker geen Arabisch) maar dan nu op de mail die je toestuurde, dank je wel, Jan heeft de clou van de inhoud al wel verklapt, maar ik zal de akte nog totaal voor je uitwerken, een leuke afleiding naast de drukte hier. Groetjes Paula.

Link to comment
Share on other sites

 • Beheerder

Hallo allen,

Kan Maikel Galama of een van jullie een korte samenvatting op het SVF plaatsen van de inhoud van de akte? Voor de stille meelezers.

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_grin.gif" alt=";D">

Met een genealogische groet,

sadminF

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo SadminF

Dat is zeker de bedoeling, de uitgewerkte akte komt morgen hier te staan, nu is het te laat om hem over te typen. Groetjes Paula.

Jan ik zie nu pas jou reactie, de akte is al klaar, morgen mag je als je wilt even kijken naar een paar slecht te lezen woorden. En ja plezierig is dit werk altijd. Dank je wel jan.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

wat mij betreft mag Jan zijn samenvatting wel weer plaatsen, ik heb immers toch al een bericht ontvangen dat er is gereageerd. Compleet met de tekst van het bericht.

En nu wachten we Paula haar transcriptie af.

De hoop dat er iets meer over de besproken Galaman (of zijn familie) in staat is bij mij inmiddels vrij klein geworden.

Toch hoort de akte misschien tot de ''Galama-familie'' en daar gaat het me uiteindelijk om.

Groetjes, Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

Paula vroeg mij om de door haar gemaakte transcriptie hier te plaatsen.

En dat verzoek willig ik gaag in.

Zelf zal ik het later vandaag bestuderen omdat er nu iemand binnenkomt die me honderden genealogische boeken wil schenken.............iets wat absoluut de nodige aandacht vergt !

Groetjes, Maikel

1 Op huijden den 18-03-1681

2 compareerden voor mij Abraham

3 Warmerhuijsen, notaris publick bij den Edele Hoven

4 van holland, geadmiteert in s'Gravenhage

5 residerende ende getuijgen naergenoemd

6 Dhr. Graiijs Christoffel ®unes ter eenre, ende

7 Anna de Vos, weduwe van Charles de Traimau, "ende Vroutgen Allerts, weduwe van Yde Galema(n)"

8 ter andere zijde. beide woonende alhier in den Hage

9 ende verklaerden den eerste comparant verhuurt

10 gelijck de voornoemde Anna de Vos, bekende in huure

11 geaccepteert te hebben, seekere zijns verhuurders "ïeder van hem int bijsonder mits die voldaan ende verhuurt zal zijn"

12 huijsingen staende vooraan inde gangh bij den

13 (

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_cool.png" alt="B)"> agimestraet alhier, voor den tijt van 1 jaar

14 (---- ---- -- ----- (niet te lezen) deses jaers, ende expiretenel= denk ik exspiratie

15 ultimo april 1682, ende dat voorde somma

16 van hondert en 15 gulden, te betalen alle vieren-

17 deel jaers de gerechte vierenpart der voorschreven

18 somme ende daerenboven de voorschreven huijsinge ter ex-

19 paratie soodanich ressitaeren als den verhuurde

20 tot ingangh vandien behorelijck gerepareet sal

21 hebben gelevert, (volgens -------- deser--------)= tussenvoegsel) daer onder verbant sij compa-

22 rante haere persoonen 't goederen tevreden sijnde

23 hemluijden inde inhoude deses bij den voorschreven Hove

24 vrijwilligh te latende condenueren, constitueren

25 tot dien ieder de sper--ureurs, Lambert Vijfhuijsen

26 ende George Rosenboom, gesamentlijck ende ieder

27 van hem int bijsonder soo omme de voorschreven crudereeren

28 natie te versoecken als daerinne te conserteren

29 respecteren, aldus gedaen ende gepassert in

30 s'Gravenhage ter presentie van Johan van

31 Manen ende (-- ---- ----) woonende alhier als getuijgen

32 hier toe versocht.

De akte is ondertekend

De in de kantlijn geschreven tekst heb ik met " toegevoegd.

Wat ik niet kon lezen of niet zeker wist heb ik tussen ( ) gezet.

Groetjes Paula.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Een kleine opmerking: de akte is niet ondertekend door Vroutge.

Er staat:

dit [geplaatst kruisje] is gestelt

bij de voorn[oemde] Vroutge allerts

Voor de rest complimenten voor de transcriptie!

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Paula,

Enige aanvullingen en verbeteringen. Helaas kom ik ook niet uit r. 21.

Met vriendelijke groet,

Chris van Dijkum

1 Op huijden den 18-03-1681

2 compareerden voor mij Abraham

3 Warmenhuijsen, notaris publijcq bij den Edele Hove

4 van holland, geadmiteert in s'Gravenhage

5 residerende ende de getuijgen naergenoemt

6 Dhr. Comijs Christoffel Cunes ter eenre, ende

7 Anna de Vos, weduwe van Charles du Trainau, "ende Vroutgen Allerts, weduwe van Yde Galeman"

8 ter andere zijde. beijde wonende alhier in den Hage

9 ende verclaerden den eersten comparant verhuijrt

10 gelijck de voornoemde Anna de Vos en Vroutge Allerts gesamenlijck ende ijeder van hen int bijsonder mits d' een voldoende d' ander bevrijt zal zijn bekende in huijre

11 geaccepteert te hebben, seeckere zijns verhuijrders

12 huijsinge staende vooraen inde gangh bij de

13 Baginestraet alhier, voor den tijt van 1 jaer

14 innegaende primo meij deses jaers, ende expirerende

15 ultimo april 1682, ende dat voorde somme

16 van hondert en 15 guldens, te betalen alle vierde-

17 deel jaers de gerechte vierdepart der voorschreven

18 somme ende daerenboven de voorschreven huijsinge ter ex-

19 paratie soodanich restuitueren als den verhuijrder

20 ter ingangh vandien behoorlijck gerepareert sal

21 hebben gelevert, (volgens cost--?? deser --??) daer onder verbinden sij compa-

22 ranten haerlijcke persoonen en goederen tevreden sijnde

23 henluijden inden inhoude deses bij den voorschreven Hove

24 vrijwillichlijck te laten condemneren, constituerende

25 tot dien eijnde de procureurs, Lambert Vijfhuijsen

26 ende George Rosenboom, gesamentlijck ende ijeder

27 van hen int bijsonder soo omme de voorschreven condem-

28 natie te versoecken als daerinne te consenteren

29 respective. Aldus gedaen ende gepasseert in

30 s'Gravenhage ter presentie van Johan van

31 Manen ende Ot Jansz beijde wonende alhier als getuijgen

32 hier toe versocht.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Dank je wel voor de complimenten Jan, doordat jij gisteren al schreef dat de akte met handmerk getekend was en de kennis oud-schrift van Maikel groot genoeg zou zijn om  de ondertekening te kunnen lezen, heb ik dat achterwege gelaten, alhoewel juist de handtekeningen erg leuk is te lezen/zien, een persoonlijke noot in een notarieel.

Groetjes Paula.

Dank je Chris voor de aanvulling, de lange ij-tjes laat ik vaker weg, het leest iets makkelijker, de namen Comijs en Ot Jansz waren voor mij echt Arabisch.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Clavaux

Allen,

nog een kleine aanvulling op het bijgevoegde boven regel 21:

volgens costumen deser Stadt

oftewel: zoals hier in de stad gebruikelijk is in dit soort gevallen.

Een standaardformulering, die in haagse pacht- en koopcontracten

bijna altijd voorkomt.

De voornaam Y** blijft voor mij een raadsel.

Nadat de naam (blijkbaar verkeerd) is opgeschreven

is er aan geknoeid.

Zou het de stokoude Galama-voornaam Ygo kunnen zijn?

groeten, Jan.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Jan,

Mooie aanvulling! Ik ben niet zo vertrouwd met het haagse, hoewel ik ooit wel een cursus paleografie bij het HGA gevolgd heb. Overigens lees ik Stede ipv. Stadt.

Mvg., Chris

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Hallo Paula,

Even ter verduidelijking, comijs is een beroep tegenwoordig gespeld als commies. Christoffel ondertekent de akte ook als C(hristoffel). Cunes.

Mvg., Chris

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ik vind het knap dat jullie dat kunnen ontcijferen, dit zal wel een proces van jaren zijn geweest en veel oefenen chapeau!!

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Ja Chris, ik zie nu ook comijs staan, zo ook C. Cunes, dank je wel.

Hobby genealoog, het is de cursus die je volgt, daarna leer je het oud-schrift uit ervaring beter kennen en lees je het als je krantje, het woordelijk weergeven is een ander verhaal, soms is er flink gekliederd door de klerk of notaris, of zijn er stukken tekst verdwenen door aantasting van het papier, het is daarom ook fijn dat er meer mensen zijn die naar de transcript willen kijken en kunnen verbeteren of aanvullen.

Ik vergeet bijna dat het uitwerken van oud-schrift heel leuk is en heel ontspannend, groetjes Paula.

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group
Maikel Galama

Hoi allemaal,

leest als een krantje.........

Die Paula toch 

Please login or register to see this image.

/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://stamboomvragenforum.nl/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Ik wil iedereen (Paula, Jan en Chris) heel erg bedanken voor het willen helpen bij de ontcijfering van deze acte uit het notarieel archief van Den Haag.

Met de transcriptie ernaast kan ik alles volgen en de strekking van het contract is mij meer dan duidelijk.

Verbeter mij aub als ik het mis heb: Anna de Vos (weduwe van Charles de Trainau) en Vroutgen Allerts (weduwe van Ygo of Ydo Galaman) huren een huis in de Bagijnestraat voor 115 gulden per jaar van Christoffel Cunes. Johan van Manen en Ot Jansz zijn getuigen.

Een familierelatie tussen één der personen heb ik in deze akte niet ontdekt, het lijkt een puur zakelijke overeenkomst die bij de notaris bekrachtigd wordt.

Groetjes van een meer dan blije Maikel, naast de oplossing van mijn vraag ben ik vandaag een prachtige collectie boeken rijker geworden met daarbij ook nog duizenden bidprentjes !

Mijn dag kan niet meer stuk..........

Maikel

Link to comment
Share on other sites

 • Member Group

Niets te danken Maikel, ik heb het graag gedaan, en zoals je zegt heb je de inhoud goed begrepen.

Ik zie je glunderen na zo'n heerlijke dag vol verrassingen, veel plezier ermee, groetjes Paula.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...